دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی, دوره (4), شماره (3), سال (2012-12) , صفحات (381-389)

عنوان : ( مقایسه تاثیر عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران بارداری بر تراکم نورونی نئوکورتکس مغز نوزادان موش صحرایی )

نویسندگان: بتول صناعی , مرتضی بهنام رسولی , ناصر مهدوی شهری , حسن رخشنده , ساره عطایی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: گل ساعتی با نام علمی (passifloraceae تیره ) Passiflora incarnata در طب سنتی به عنوان داروی خواب آور و آرام بخش استفاده می شود. در مطالعه حاضر اثرات مصرف گل ساعتی با داروی دیازپام در دوران بارداری بر ساختار بطن های طرفی مغز نوزادان یک روزه موش صحرایی مقایسه شده است. مواد و روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بود. دراین مطالعه، موش های صحرایی باردار پس از آمیزش به 3 گروه 6 تایی: 200 میلی گرم/کیلوگرم عصاره گل ساعتی)، تیمار 2(دیازپام 2 میلی گرم/کیلوگرم) تقسیم شدند. تیمار گروه های 1 و 2 ) کنترل، تیمار 1 از روز 12 حاملگی تا زمان زایمان به صورت روزانه و تزریق زیرپوستی انجام شد. سپس از بین نوزادان متعلق به هر مادر 2 نوزاد انتخاب، مغز آنها فیکس (فرمالین 10 %) و پس از تهیه برشهای سریالی ( 7 میکرون) و رنگ آمیزی (هماتوکسیلین-ائوزین) حجم بطنهای طرفی به وآزمون تی SPSS روش کاوالیه و تراکم نورونی نئوکورتکس به روش دایسکتور محاسبه شد. در نهایت داده ها با استفاده از نرم افزار 19 زوج و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در مقایسه با گروه کنترل، تجویز مادری عصاره گل ساعتی باعث بروز اختلاف معناداری در حجم بطنهای طرفی و تراکم نورونی .( p < 0/ نئوکورتکس نشد. اما در گروه تیمار با دیازپام حجم بطنهای طرفی و تراکم نورونی به طور معناداری افزایش یافت ( 05 نتیجه گیری: تیمار با عصاره گل ساعتی با دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم دارای اثرات تراتوژنیک آشکاری بر مغز در حال تکوین جنین نیست. در عین حال اثرات احتمالی تراتوژنیک دوزهای بالاتر عصاره گل ساعتی را نمی توان رد کرد.

کلمات کلیدی

, گل ساعتی, دیازپام, نئوکورتکس, جنین, موش صحرائئ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031624,
author = {صناعی, بتول and بهنام رسولی, مرتضی and مهدوی شهری, ناصر and حسن رخشنده and عطایی, ساره},
title = {مقایسه تاثیر عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران بارداری بر تراکم نورونی نئوکورتکس مغز نوزادان موش صحرایی},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی},
year = {2012},
volume = {4},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-8698},
pages = {381--389},
numpages = {8},
keywords = {گل ساعتی، دیازپام، نئوکورتکس، جنین، موش صحرائئ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تاثیر عصاره گل ساعتی و دیازپام در دوران بارداری بر تراکم نورونی نئوکورتکس مغز نوزادان موش صحرایی
%A صناعی, بتول
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مهدوی شهری, ناصر
%A حسن رخشنده
%A عطایی, ساره
%J دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی
%@ 2008-8698
%D 2012

[Download]