چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران , 2012-10-16

عنوان : ( مطالعه اثر خالص سازی آرایه نانو لولههای کربنی بر راندمان حذف باکتری سالمونلا تایفی موریوم از آب )

نویسندگان: مهناز کلنگی خواه سربیشه , مرتضی مغربی , کیارش قزوینی , نفیسه فرهادیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نانولولههایکربنی دارای ویژگیهای منحصر به فرد فیزیکیشیمیایی هستند که آنها را بویژه به عنوان فیلتر های جداکننده برای تصفیه آب جذاب می سازد . آنها دارای سطح بسیار وسیعتری از ذرات توده هستند که سبب میشود ظرفیت جذب بالایی را نشان دهند . یکی از کاربردهای جدید نانولولههایکربنی ، استفاده از آنها به عنوان فیلترهای تصفیه بیولوژیکی آب میباشد. در این مطالعه تاثیر خالصسازی آرایه نانولولههای بر روی راندمان حذف باکتری سالمونلا تایفی موریوم بررسی شده است . نتایج نشان میدهند که خالصسازی آرایه نانولولههایکربنی به روش اکسیداسیون اسیدی ، سبب افزایش سطح ویژه آرایهها به علت کاهش ناخالصی هایی مانند کربن آمورف و کاتالیست فلزی از سطح آرایهنانولولههای کربنی میشود . همچنین آنالیز حرارتی نانولولههای خالص شده نشان میدهد که خالصسازی آرایه ها باعث عاملدار شدن آنها با گروههای عاملی اکسیژندار میشود . نتایج آزمایش های میکربی نشان میدهند که خالص سازی آرایه نانولولههایکربنی ، در غلظتهای میکربی بالا باعث کاهش زمان تعادلی جذب باکتری و افزایش راندمان حذف باکتری میگردد .

کلمات کلیدی

, آرایه نانولوله های کربنی , خالص سازی , اکسیداسیون اسیدی , تصفیه بیولوژیکی آب , باکتری سالمونلا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031628,
author = {کلنگی خواه سربیشه, مهناز and مغربی, مرتضی and کیارش قزوینی and فرهادیان, نفیسه},
title = {مطالعه اثر خالص سازی آرایه نانو لولههای کربنی بر راندمان حذف باکتری سالمونلا تایفی موریوم از آب},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آرایه نانولوله های کربنی ، خالص سازی ،اکسیداسیون اسیدی ، تصفیه بیولوژیکی آب ، باکتری سالمونلا},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه اثر خالص سازی آرایه نانو لولههای کربنی بر راندمان حذف باکتری سالمونلا تایفی موریوم از آب
%A کلنگی خواه سربیشه, مهناز
%A مغربی, مرتضی
%A کیارش قزوینی
%A فرهادیان, نفیسه
%J چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
%D 2012

[Download]