آبخیزداری ایران, دوره (4), شماره (13), سال (2011-3) , صفحات (23-32)

عنوان : ( تعیین و پهنه بندی تبخیر و تعرق واقعی توسط تکنیک سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد در استان یزد) )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی-دانشجو , محمدتقی دستورانی , محمد حسین مختاری , محمد حسن رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تبخیر و تعرق یکی از مهمترین راههای مصرف یا هدر رفت آب در یک حوزه آبخیز است که پایش و بررسی تغییرات آن در دوره های زمانی معین مى تواند ضمن نشان دادن میزان آب مصرفی در هر کاربری اراضی، در مدیریت آب در مقیاس حوزه و تعیین میزان آب مورد نیاز جهت تخصیص به هر کاربری اراضی مورد استفاده واقع شود. نظر به وسعت عرصه های منابع طبیعی و حوزه های آبخیز و عدم امکان بررسی ایستگاهی تبخیر و تعرق در یک حوزه، سامانه سنجش از دور می تواند در تعیین تبخیر و تعرق واقعی صورت گرفته از کاربر ىهاى مختلف یک حوزه آبخیز فناورى مناسبی باشد. هدف از انجام پژوهش، معرفی آلگوریتم توازن انرژی سطحی زمین (سبال) و نحوه محاسبه تبخیر و تعرق واقعی توسط آن در حوزه آبخیز منشاد در استان یزد است که به کمک یک سری زمانی از تصاویر ماهوار های مودیس ( 15 1385 صورت گرفته است. بر این اساس - تصویر) در سال آبی 86 نقشه تبخیر و تعرق واقعی پوشش های مختلف سطح حوزه برای یک سال آبی ترسیم و تجزیه تحلیل شد. نتایج حاصل از این پژوهش، ضمن نشان دادن تغییرات مکانی تبخیر و تعرق صورت گرفته از کاربرى هاى مختلف اراضی (بین 27 تا 1174 میلیمتر)، منعک سکننده تغییرات قابل توجه این عامل در کاربرى هاى مختلف حوزه بود. لذا در مدیریت منابع آب و تخصیص حجم مشخص از آب حوزه به هر کاربری می تواند نقش قابل توجهی داشته باشد.

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق واقعی, پهنه بندی, مدیریت منابع آب, سبال, حوزه آبخیز منشاد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031639,
author = {سمانه پورمحمدی-دانشجو and دستورانی, محمدتقی and محمد حسین مختاری and محمد حسن رحیمیان},
title = {تعیین و پهنه بندی تبخیر و تعرق واقعی توسط تکنیک سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد در استان یزد)},
journal = {آبخیزداری ایران},
year = {2011},
volume = {4},
number = {13},
month = {March},
issn = {2008-9554},
pages = {23--32},
numpages = {9},
keywords = {تبخیر و تعرق واقعی، پهنه بندی، مدیریت منابع آب، سبال، حوزه آبخیز منشاد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین و پهنه بندی تبخیر و تعرق واقعی توسط تکنیک سنجش از دور و الگوریتم سبال (مطالعه موردی: حوزه آبخیز منشاد در استان یزد)
%A سمانه پورمحمدی-دانشجو
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمد حسین مختاری
%A محمد حسن رحیمیان
%J آبخیزداری ایران
%@ 2008-9554
%D 2011

[Download]