علوم زمین, ( ISI ), دوره (24), شماره (94), سال (2015-2) , صفحات (253-262)

عنوان : ( بارزسازی زون های آلتراسیون و ساختارهای خطی در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER, SPOTوLandsat ETM+ و داده های ژئوفیزیک )

نویسندگان: ریحانه احمدی روحانی , محمدحسن کریم پور , بهنام رحیمی , آزاده ملکزاده شفارودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محدوده مورد مطالعه در شرق شهرستان بجستان، در استان خراسان رضوی قرار دارد و بخشی از بلوک لوت محسوب می شود. بخش اعظم این ناحیه را توده گرانیتوئیدی بجستان با وسعت تقریبی 70 کیلومتر مربع فرا گرفته است. پردازش داده های ماهواره این محدوده با استفاده از داده هایSPOT و ASTER و لندست ETM+ انجام شد. پردازش داده SPOT و استفاده از متد PCA بر روی داده لندست + ETMبه دو روش استاندارد و انتخابی، نشانگر ناهمگنی احتمالی توده از نظر ترکیب شیمیایی و کانی شناسی است، به طوری که بخش مرکزی توده نسبت به هاله اطراف تمایز مشخص دارد که این خود می تواند نشانه وجود کانیهای مافیک بیشتر در این بخش توده نفوذی و آلتراسیون آنها باشد. با اعمال فیلتر High Pass از نوع Sharpen edge 11.11 و کاربرد فیلترهای Threshould, Directional و همچنین Sobel بصورت جداگانه و ترکیبی بر روی داده SPOT خط واره های موجود در منطقه بارز شده و رسم گردید که اکثرآنها جهت یابی شمال غرب – جنوب شرق را به خوبی نشان می دهند. پردازش داده های ASTER با استفاده از روش های ترکیب باندی، نسبت باندی وآنالیز طیفی به روش SAM حاکی از این است که منطقه مورد مطالعه دارای آلتراسیون های بارز اپیدوتی- کلریتی، هماتیتی، سریسیتی، آرژیلیکی و سیلیسی در بخشهای مختلف محدوده می باشد. پردازش داده های ژئوفیزیک هوایی این محدوده شامل اطلاعات شدت کل مغناطیسی و رادیومتری اورانیم ، توریم و پتاسیم نشانگر بالا بودن عناصر سه گانه فوق در این گرانیتوئید و پایین بودن میزان شدت میدان مغناطیسی در آن است. جداسازی مرزهای زمین شناسی و بارزسازی گسل اصلی جداکننده توده گرانیتی و واحدهای متامورف در شمال توده از نتایج دیگر بررسی داده های ژئوفیزیک این منطقه می باشد. تلفیق اطلاعات حاصل از پردازش داده های ماهواره، ژئوفیزیک و مطالعات صحرایی در این منطقه، نشانگر این موضوع است که آلتراسیون های موجود، ارتباط مستقیمی با خط واره های موجود در منطقه دارند. این مطالعات، نواحی با بیشترین احتمال حضور مواد معدنی و کانی سازی را مشخص نموده است بطوریکه نواحی مشخص شده با دارا بودن آلتراسیونهای اپیدوت-کلریتی و آرژیلیکی بارز، تطابق کاملی با کانی سازیهای مس و آهن در بخشهای مختلف محدوده مطالعاتی نشان می دهند. شناسایی این نواحی می تواند راهنمایی، جهت تمرکز پی جویی و مطالعات بعدی در این منطقه باشد و از پراکندگی نتایج و صرف زمان و هزینه های اضافی جلوگیری نماید.

کلمات کلیدی

, گرانیت بجستان, SPOT, ASTER ,ETM+,, نسبت باندی, ,PCA, SAM فیلترهای بارز کننده خط واره ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031646,
author = {احمدی روحانی, ریحانه and کریم پور, محمدحسن and رحیمی, بهنام and ملکزاده شفارودی, آزاده},
title = {بارزسازی زون های آلتراسیون و ساختارهای خطی در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER, SPOTوLandsat ETM+ و داده های ژئوفیزیک},
journal = {علوم زمین},
year = {2015},
volume = {24},
number = {94},
month = {February},
issn = {1023-7429},
pages = {253--262},
numpages = {9},
keywords = {گرانیت بجستان، SPOT; ASTER ;ETM+;، نسبت باندی، ;PCA; SAM فیلترهای بارز کننده خط واره ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بارزسازی زون های آلتراسیون و ساختارهای خطی در محدوده شرق بجستان با استفاده از پردازش داده های ASTER, SPOTوLandsat ETM+ و داده های ژئوفیزیک
%A احمدی روحانی, ریحانه
%A کریم پور, محمدحسن
%A رحیمی, بهنام
%A ملکزاده شفارودی, آزاده
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2015

[Download]