اساس, دوره (13), شماره (29), سال (2011-11) , صفحات (29-41)

عنوان : ( تخمین خیز تیرهای مسلح شده با میلگرد FRP بر پایه نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیک )

نویسندگان: سیدروح الله موسوی , محمدرضا اصفهانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تیرهای مسلح شده با میلگردهایGFRP به دلیل مدول الاستیسیته کم این میلگردها، دارای خیز و عرض ترک‎های بیشتری در مقایسه با تیرهای بتن مسلح فولادی می‎باشند. هدف از این مقاله ارائه یک رابطه جدید برای ممان اینرسی موثر تیرهای مسلح شده با میلگردهای FRP بر مبنای داده‎های آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیک می‎باشد. این رابطه به گونه‎ای تخمین زده می‎شود که خطای رابطه پیشنهادی و داده‎های آزمایشگاهی توسط الگوریتم ژنتیک کمینه شود. برای این منظور 9 نمونه‌ آزمایشگاهی تیرهای مسلح‎شده با میلگردهایGFRP ساخته شده است. در نمونه‌های مذکور، مقاومت بتن و نسبت آرماتور به عنوان متغیر در نظر گرفته شده‎اند. نتایج آزمایشگاهی نشان می‎دهند که در نسبت‎های آرماتور بالا، افزایش مقاومت بتن تاثیر قابل توجهی در کاهش خیز تجربی نمونه‎ها نخواهد داشت. در این تحقیق، اثر پارامترهای مدول الاستیسیته میلگردهای FRP، نسبت آرماتور و سطح بارگذاری در رابطه ممان اینرسی موثر وارد می‎شود. همچنین، خیز تخمین زده شده توسط رابطه پیشنهادی با خیز تجربی و مقادیر بدست آمده از روابط آیین‎نامه‎ای و مدل‎های سایر پژوهش‎گران مقایسه می‎گردد. نتایج نشان می‎دهند که خیز حاصل از رابطه پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‎های موجود به نتایج آزمایشگاهی نزدیک‎تر است.

کلمات کلیدی

, الگوریتم ژنتیک, تیرهای بتن آرمه, خیز, سخت شوندگی کششی, ممان اینرسی موثر, میلگردهای FRP.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031647,
author = {موسوی, سیدروح الله and اصفهانی, محمدرضا},
title = {تخمین خیز تیرهای مسلح شده با میلگرد FRP بر پایه نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیک},
journal = {اساس},
year = {2011},
volume = {13},
number = {29},
month = {November},
issn = {2008-7721},
pages = {29--41},
numpages = {12},
keywords = {الگوریتم ژنتیک، تیرهای بتن آرمه، خیز، سخت شوندگی کششی، ممان اینرسی موثر، میلگردهای FRP.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین خیز تیرهای مسلح شده با میلگرد FRP بر پایه نتایج آزمایشگاهی و الگوریتم ژنتیک
%A موسوی, سیدروح الله
%A اصفهانی, محمدرضا
%J اساس
%@ 2008-7721
%D 2011

[Download]