زبان شناخت, دوره (3), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (1-23)

عنوان : ( جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایه ی نظریه ی دستورِ نقش و ارجاع )

نویسندگان: محمدرضا پهلوان نژاد , حسین رسول پورحسنلوئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله سعی دارد ساختار جملاتِ زبان فارسی را بر پایه ی نظریه ی «دستورِ نقش و ارجاع» بررسی نماید. این نظریه در سال1997 از سوی رابرت دی. ون ولین جی.آر و رندی جی. لاپولا مطرح شد و درسال 2005 ون ولین نسخه ی نهایی آن را ارائه داد. دستورحاضر سه نوع رابطه را تحت عنوان «همپایگی» ، «ناهمپایگی» و «هم وابستگی» بین جملات مرکب مطرح می سازد و سه سطحِ اولیه ی پیوند را« بند» ،«کانون» و«هسته» می داند. سه نوع رابطه ی احتمالی بین «واحدها» برقرار است.بنابراین از ترکیب سطوحِ اولیه ی پیوند و روابط احتمالی، نه رابطه در « دستور همگانی» این نظریه قابل تصور می نماید؛که الزاماً تمامیِ آنها در همه ی زبان ها یافت نمی شود.در این مقاله جملات مرکب در زبان فارسی را تحت دو رابطه ی کلیِ «همپایگی» و «ناهمپایگی» بررسی نموده و دو نوع رابطه را برای «همپایگی» و نه رابطه را برای «ناهمپایگی» معتبر دانسته ایم؛که با ارائه مثال ها و نمودار هایی تبیین شده اند.مزیّت تحلیل های زبانیِ این دستور نسبت به نظریه های دستوری دیگر را می توان توجهِ همزمان به سه سطح «نحوی»،«معنایی»،«کاربرد شناختی» دانست. امری که در نظره های دستوری دیگر مستلزم پژوهش های جداگانه ای است.

کلمات کلیدی

, :نقشگرایی(Functionalism), دستورِ نقش و ارجاع(Role and Reference Grammar), جملات مر کبِ فارسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031653,
author = {پهلوان نژاد, محمدرضا and رسول پورحسنلوئی, حسین},
title = {جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایه ی نظریه ی دستورِ نقش و ارجاع},
journal = {زبان شناخت},
year = {2012},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2099-8002},
pages = {1--23},
numpages = {22},
keywords = {:نقشگرایی(Functionalism)،دستورِ نقش و ارجاع(Role and Reference Grammar)،جملات مر کبِ فارسی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جملات مرکب در زبان فارسی تحلیلی بر پایه ی نظریه ی دستورِ نقش و ارجاع
%A پهلوان نژاد, محمدرضا
%A رسول پورحسنلوئی, حسین
%J زبان شناخت
%@ 2099-8002
%D 2012

[Download]