بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (4), شماره (4), سال (2013-3) , صفحات (316-326)

عنوان : ( اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (Allium sativum L.) )

نویسندگان: عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , هادی شوریده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بمنظور بررسی اثر سطوح مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیر (Alluim sativum L.) آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام در سال زراعی 89-1388 بصورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. کود نیتروژن در سه سطح (صفر، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و هفت بستر کاشت (شامل 20 و 40 تن کود حیوانی پوسیده در هکتار، 20 و 30 تن شن در هکتار و پنج و 10 تن کلش گندم در هکتار و شاهد) به ترتیب بعنوان فاکتور اصلی و فرعی مد نظر قرار گرفتند. صفات مورد مطالعه شامل وزن خشک برگ، تعداد حبه، عملکرد اقتصادی، عملکرد بیولوژیکی و شاخص برداشت سیر بودند. نتایج نشان داد که اثرات ساده کود نیتروژن و بسترهای کاشت بر وزن خشک برگ، تعداد حبه، عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی و شاخص برداشت سیر معنی دار (05/0p≤) بود، بطوریکه مصرف 50 و 100 کیلوگرم نیتروژن به ترتیب باعث بهبود 15 و 20 درصدی عملکرد اقتصادی سیر در مقایسه با شاهد شد. همچنین بالاترین عملکرد اقتصادی سیر به ترتیب با 4/1085 و 5/723 گرم در متر مربع برای بستر کاشت 40 تن کود دامی در هکتار و شاهد مشاهده شد. اثر متقابل سطوح نیتروژن و بسترهای مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سیر معنی دار نبود. با توجه به وجود رابطه مثبت بین وزن برگ و تعداد حبه با عملکرد اقتصادی و بیولوژیکی سیر به نظر می رسد که بکار گیری عملیات زراعی که خصوصیات رویشی و تعداد حبه را بهبود دهد در نهایت افزایش عملکرد اقتصادی سیر را به دنبال دارد.

کلمات کلیدی

, تعداد حبه, کود حیوانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031654,
author = {عبداله ملافیلابی and خرم دل, سرور and هادی شوریده},
title = {اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (Allium sativum L.)},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2013},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-7713},
pages = {316--326},
numpages = {10},
keywords = {تعداد حبه، کود حیوانی، مالچ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن و انواع بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر (Allium sativum L.)
%A عبداله ملافیلابی
%A خرم دل, سرور
%A هادی شوریده
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2013

[Download]