دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (1), شماره (1), سال (1989-3) , صفحات (27-48)

عنوان : ( روشهای محاسبه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت )

نویسندگان: علی پیروی , محسن نایب زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

روشهای محاسبه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت

کلمات کلیدی

قابلیت اطمینان سیستم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031657,
author = {پیروی, علی and محسن نایب زاده},
title = {روشهای محاسبه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {1989},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {1028-3080},
pages = {27--48},
numpages = {21},
keywords = {قابلیت اطمینان سیستم قدرت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشهای محاسبه قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت
%A پیروی, علی
%A محسن نایب زاده
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 1989

[Download]