دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (6), شماره (2), سال (1994-6) , صفحات (159-182)

عنوان : ( قابلیت اطمینان شبکه های توزیع نیرو و روشهای بهبود کیفیت سرویس )

نویسندگان: علی پیروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

گستردگی شبکه های توزیع نیرو و کثرت تعداد عناصر و تجهیزات این شبکه ها و ضرورت توسعه شبکه های توزیع نیرو ....

کلمات کلیدی

قابلیت اطمینان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031661,
author = {پیروی, علی},
title = {قابلیت اطمینان شبکه های توزیع نیرو و روشهای بهبود کیفیت سرویس},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {1994},
volume = {6},
number = {2},
month = {June},
issn = {1028-3080},
pages = {159--182},
numpages = {23},
keywords = {قابلیت اطمینان توزیع},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T قابلیت اطمینان شبکه های توزیع نیرو و روشهای بهبود کیفیت سرویس
%A پیروی, علی
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 1994

[Download]