دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد, دوره (8), شماره (1), سال (1996-4) , صفحات (46-64)

عنوان : ( ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه تولید و انتقال شمال خراساان )

نویسندگان: علی پیروی , امیر شریف یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله نتایج بررسی کفایت تولید و وضعیت نسبی خطوط شبکه شمال خراسان با استفاده از یک بسته نرم افزاری محاوره ای فارسی که بر مبنای روشهای ...

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان , تولید , انتقال ,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031662,
author = {پیروی, علی and شریف یزدی, امیر},
title = {ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه تولید و انتقال شمال خراساان},
journal = {دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد},
year = {1996},
volume = {8},
number = {1},
month = {April},
issn = {1028-3080},
pages = {46--64},
numpages = {18},
keywords = {قابلیت اطمینان - تولید - انتقال - خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه تولید و انتقال شمال خراساان
%A پیروی, علی
%A شریف یزدی, امیر
%J دانشکده مهندسی-دانشگاه فردوسی مشهد
%@ 1028-3080
%D 1996

[Download]