دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران , 2004-05-11

عنوان : ( کاربرد کنترل کننده بینا در تنظیم خودکار تصویر هندسی تلویزیون با بهره گیری از یک دوربین کالیبره نشده )

نویسندگان: سعید طوسی زاده , علی پیروی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بسیاری از مسایل اتوماسیون

کلمات کلیدی

سیستم خود تنظیم تلویزیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031674,
author = {طوسی زاده, سعید and پیروی, علی},
title = {کاربرد کنترل کننده بینا در تنظیم خودکار تصویر هندسی تلویزیون با بهره گیری از یک دوربین کالیبره نشده},
booktitle = {دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران},
year = {2004},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {سیستم خود تنظیم تلویزیون},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد کنترل کننده بینا در تنظیم خودکار تصویر هندسی تلویزیون با بهره گیری از یک دوربین کالیبره نشده
%A طوسی زاده, سعید
%A پیروی, علی
%J دوازدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
%D 2004

[Download]