دانش آب و خاک, دوره (22), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (109-123)

عنوان : ( بازنگری شبکه زهکشی رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی و کاربرد حوضچه های تأخیری (مطالعه موردی: حوضه آبریز اقبال شرقی، مشهد) )

نویسندگان: محمد تاج بخش , سعیدرضا خداشناس ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده امروزه همراه با پیشرفت جوامع و توسعه حریم شهرها، سطوح غیرقابل نفوذ آنها افزایش یافته و موجب افزایش ارتفاع و حجم رواناب شده است. لذا کنترل سیلاب در مناطق شهری همواره دغدغه طراحان و مدیران بوده است. در این تحقیق، عملکرد سیستم زهکشی رواناب سطحی حوضه آبریز اقبال شرقی واقع درجنوب و جنوب شرق شهر مشهد با مساحتی حدود 71 کیلومتر مربع ارزیابی گردید. برای تخمین مؤلفههای فیزیکی زیرحوضهها، هیدرولیکی مجاری و انجام استفاده (GIS) محاسباتی مانند میانگین وزنی، تهیه نقشههای کاربری و زیرحوضهبندی از سیستم اطلاعات جغرافیایی شد. به دلیل پیچیدگیهای موجود در زمینه شبیهسازی رواناب شهری، جهت انجام محاسبات بارش-رواناب و ارزیابی مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه با توجه به وضعیت توپوگرافی، کانالهای سیلابی MIKE SWMM عملکرد شبکه، مدل و بازدیدهای میدانی، سه مکان مناسب جهت احداث حوضچههای کنترل سیلاب شناسایی گردید. ارزیابی عملکرد شبکه نشان داد 6 مجرا دچار اشکال بوده و دبی شبیهسازی بیشتر از دبی طراحی است. با توجه به حضور حوضچههای کنترل سیلاب، شبیهسازی مجدد نشان داد که این حوضچهها قادرند دبی اوج سیلاب را بین 8 تا 100 % کاهش داده و 12/35 مترمکعب در ساعت آب را نفوذ دهند.

کلمات کلیدی

, حوضچه های کنترل سیلاب, سیلاب شهری, شبکه زهکشی رواناب شهری, مدل هیدرولیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031680,
author = {تاج بخش, محمد and خداشناس, سعیدرضا},
title = {بازنگری شبکه زهکشی رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی و کاربرد حوضچه های تأخیری (مطالعه موردی: حوضه آبریز اقبال شرقی، مشهد)},
journal = {دانش آب و خاک},
year = {2012},
volume = {22},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-5133},
pages = {109--123},
numpages = {14},
keywords = {حوضچه های کنترل سیلاب، سیلاب شهری، شبکه زهکشی رواناب شهری، مدل هیدرولیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنگری شبکه زهکشی رواناب سطحی با استفاده از شبیه سازی و کاربرد حوضچه های تأخیری (مطالعه موردی: حوضه آبریز اقبال شرقی، مشهد)
%A تاج بخش, محمد
%A خداشناس, سعیدرضا
%J دانش آب و خاک
%@ 2008-5133
%D 2012

[Download]