مهندسی شیمی ایران, دوره (11), شماره (65), سال (2013-3) , صفحات (48-59)

عنوان : ( مطالعه تاثیرات اعمال میدان مغناطیسی بر میزان و نحوه انتقال حرارت در سیستم ها )

نویسندگان: سعید زینالی هریس , فاطمه محمدپور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اعمال میدان مغناطیسی به عنوان یکی از روش های نوین بهبود انتقال حرارت مطرح است. در این مطالعه فعالیتهای انجام شده در خصوص تاثیر میدان مغناطیسی بر روی انتقال حرارت در شرایط مختلف جمع آوری شده و نتایج آنها مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و مقایسه قرار گرفته است. نتایج مطالعات نشاندهنده اثرات متفاوت میدان مغناطیسی در شرایط مختلف بر روی انتقال حرارت می باشد. بطوریکه با بررسی نتایج موجود در منابع می توان دریافت که اعمال میدان مغناطیسی با توجه به نوع سیال استفاده شده، شرایط انتقال حرارت (جابجایی آزاد، اجباری و ترموسیفون)، نوع میدان، جهت گیری آن و نوع دستگاه باعث افزایش، کاهش یا حتی توقف انتقال حرارت می شود یا بر آن بی اثر است.

کلمات کلیدی

, میدان مغناطیسی, بهبود انتقال حرارت – جابجایی آزاد, ترموسیفون, جابجایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031683,
author = {زینالی هریس, سعید and محمدپور, فاطمه},
title = {مطالعه تاثیرات اعمال میدان مغناطیسی بر میزان و نحوه انتقال حرارت در سیستم ها},
journal = {مهندسی شیمی ایران},
year = {2013},
volume = {11},
number = {65},
month = {March},
issn = {1735-5400},
pages = {48--59},
numpages = {11},
keywords = {میدان مغناطیسی- بهبود انتقال حرارت – جابجایی آزاد- ترموسیفون- جابجایی اجباری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاثیرات اعمال میدان مغناطیسی بر میزان و نحوه انتقال حرارت در سیستم ها
%A زینالی هریس, سعید
%A محمدپور, فاطمه
%J مهندسی شیمی ایران
%@ 1735-5400
%D 2013

[Download]