پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, دوره (1), شماره (2), سال (2011-3) , صفحات (1-12)

عنوان : ( وضعیت تبخیر و تعرق ایستگاه یزد تحت تاثیر عدم قطعیت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای و مدلهای موجود )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , سمانه پورمحمدی , علیرضا مساح بوانی , محمدحسن رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وضعیت تبخیر و تعرق ایستگاه یزد تحت تاثیر عدم قطعیت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای و مدلهای موجود مورد بررسی و برآورد قرار گرفته است.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, مدل چرخش عمومی, تبخیر و تعرق مرجع, ایستگاه یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031696,
author = {دستورانی, محمدتقی and سمانه پورمحمدی and علیرضا مساح بوانی and محمدحسن رحیمیان},
title = {وضعیت تبخیر و تعرق ایستگاه یزد تحت تاثیر عدم قطعیت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای و مدلهای موجود},
journal = {پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز},
year = {2011},
volume = {1},
number = {2},
month = {March},
issn = {2251-6174},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {تغییر اقلیم، مدل چرخش عمومی، تبخیر و تعرق مرجع، ایستگاه یزد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T وضعیت تبخیر و تعرق ایستگاه یزد تحت تاثیر عدم قطعیت سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای و مدلهای موجود
%A دستورانی, محمدتقی
%A سمانه پورمحمدی
%A علیرضا مساح بوانی
%A محمدحسن رحیمیان
%J پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
%@ 2251-6174
%D 2011

[Download]