مرتع و آبخیزداری, دوره (64), شماره (4), سال (2012-3) , صفحات (387-399)

عنوان : ( مقایسه روشهای مختلف بازسازی و تطویل داده های دبی حداکثر لحظه ای )

نویسندگان: اعظم جایدری , علی فتح زاده , روح الله تقی زاده مهرجردی , محمدتقی دستورانی , احمد فتاحی اردکانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقایسه روشهای مختلف بازسازی و تطویل داده های دبی حداکثر لحظه ای مورد بررسی قرار گرفته است

کلمات کلیدی

, دبی پیک, ناقصی آمار, استنتاج عصبی فازی, ایران مرکزی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031697,
author = {اعظم جایدری and علی فتح زاده and روح الله تقی زاده مهرجردی and دستورانی, محمدتقی and احمد فتاحی اردکانی},
title = {مقایسه روشهای مختلف بازسازی و تطویل داده های دبی حداکثر لحظه ای},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2012},
volume = {64},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-5044},
pages = {387--399},
numpages = {12},
keywords = {دبی پیک، ناقصی آمار، استنتاج عصبی فازی، ایران مرکزی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه روشهای مختلف بازسازی و تطویل داده های دبی حداکثر لحظه ای
%A اعظم جایدری
%A علی فتح زاده
%A روح الله تقی زاده مهرجردی
%A دستورانی, محمدتقی
%A احمد فتاحی اردکانی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2012

[Download]