پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز, دوره (2), شماره (3), سال (2011-9) , صفحات (63-79)

عنوان : ( بررسی تاثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی دو مدل داده کاوی (شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمصم رگرسیونی) در فرآیند پیش بینی خشکسالی )

نویسندگان: اعظم حبیبی پور (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , محمدرضا اختصاصی , حمیده افخمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله بررسی تاثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی دو مدل داده کاوی (شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمصم رگرسیونی) در فرآیند پیش بینی خشکسالی صورت گرفته است

کلمات کلیدی

, پیش بینی, خشکسالی, شبکه عصبی مصنوعی, درخت تصمیم رگرسیونی, داده کاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031699,
author = {اعظم حبیبی پور (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and محمدرضا اختصاصی and حمیده افخمی},
title = {بررسی تاثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی دو مدل داده کاوی (شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمصم رگرسیونی) در فرآیند پیش بینی خشکسالی},
journal = {پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز},
year = {2011},
volume = {2},
number = {3},
month = {September},
issn = {2251-6174},
pages = {63--79},
numpages = {16},
keywords = {پیش بینی، خشکسالی، شبکه عصبی مصنوعی، درخت تصمیم رگرسیونی، داده کاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر تعدیل دامنه تغییرات داده ها بر کارایی دو مدل داده کاوی (شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمصم رگرسیونی) در فرآیند پیش بینی خشکسالی
%A اعظم حبیبی پور (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمدرضا اختصاصی
%A حمیده افخمی
%J پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز
%@ 2251-6174
%D 2011

[Download]