پژوهش آب در کشاورزی, دوره (26), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (1-11)

عنوان : ( تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور )

نویسندگان: محمدتقی دستورانی , سمانه پورمحمدی , محمدحسن رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برآورد دقیق میز ان تبخیر - تعرق واقعی محصولات زراعی و باغی اهمیت ویژه ای در برنامه ریزی و بهینه سازی آب خصوصاً در مناطق خشک و کم آب دارد . در این تحقیق، ارزیابی الگوریتم سبال (توازن انرژی سطحی زمین ) در برآورد تبخیر - تعرق واقعی به تخمین تبخیر - تعرق واقعی گیا ه باغی پسته م نطقه اردکان در استان یزد انجام شد . برای این کار از یک سری زمانی تصاویر ماهواره ای مودیس مشتمل بر 12 تصویر در طول دوره رشد پسته استفاده و نقشه تبخیر - تعرق درختان پسته در منطقه مطالعاتی تهیه شد . نتایج تحقیق نشان داد که متوسط تبخیر - تعرق واقعی پسته در سال مورد نظر و در طول یک فصل کامل رشد در منطقه مطالعاتی 1133 میلیمتر است که در مقایسه با مقدار آب مصرفی در منطقه مطالعاتی بسیار کمتر است . نتایج حاکی از ضرورت برنامه ریزی به منظور تدوین تقویم مناسب آبیاری ، و نیز توصیه دور و عمق مناسب برای آبیاری باغات پسته اردکان است . با این اقدامات ، ضمن افزایش بهره وری، از هدر رفت مقادیر قابل توجه آب به دلیل آبیاریهای بیش از حد نیز جلوگیری خواهد شد.

کلمات کلیدی

, تصاویر ماهواره ای مودیس, آلگوریتم سبال, مودیس, اردکان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031700,
author = {دستورانی, محمدتقی and سمانه پورمحمدی and محمدحسن رحیمیان},
title = {تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور},
journal = {پژوهش آب در کشاورزی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7140},
pages = {1--11},
numpages = {10},
keywords = {تصاویر ماهواره ای مودیس، آلگوریتم سبال، مودیس، اردکان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخمین تبخیر- تعرق واقعی باغات پسته منطقه اردکان به کمک سنجش از دور
%A دستورانی, محمدتقی
%A سمانه پورمحمدی
%A محمدحسن رحیمیان
%J پژوهش آب در کشاورزی
%@ 2228-7140
%D 2012

[Download]