مرتع و آبخیزداری, دوره (65), شماره (1), سال (2012-6) , صفحات (75-87)

عنوان : ( ارزیابی تاثیر روش های خودکار استخراج مشخصه های فیزیکی آبراهه بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریان های متمرکز سطحی (بررسی موردی:حوزه آبخیز ده بالا، یزد) )

نویسندگان: اسماعیل عبدالله وند (دانشجو) , محمدتقی دستورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمان تمرکز زمان لازم برای مشارکت همزمان تمامی بخش های حوزه آبخیز در دبی خروجی است. استفاده از نرم افزار های جغرافیایی در تعیین پارامترهای فیزیکی روند مطالعات هیدرولوژیکی را تاحدودی تسریع بخشیده است، اما لزوم ارزیابی دقت این روش های نرم افزاری را نیز نباید از نظردور داشت. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی تاثیر روند استخراج خودکار پارامترهای فیزیکی آبراهه ها بر دقت نتایج روابط تجربی برآورد کننده زمان تمرکز جریان های سطحی است. بدین منظور با استخراج پارامتر شیب بصورت اتوماتیک در محیط نرم افزار ArcGIS زمان های تمرکز و پیمایش 5 رابطه تجربی کرپیچ، کارتر ، اسپی، ین-چاو و برانسبی- ویلیامز در شرایط 500 و 1000 سلولی با نتایج این روابط در برداشت میدانی از 21 بازه در بخشی از حوزه آبخیز ده بالا مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که خطای موجود در برآوردهای روش خودکار (اتوماتیک) بسته به نوع رابطه تجربی موردنظرمتفاوت است. رابطه های تجربی انتخابی بسته به ساختار و میزان حساسیت پارامتری، رفتار متفاوتی نشان داده اند. بررسی میزان خطاها با استفاده از شاخص های آماری شامل مجذور ضریب همبستگی(R2)، ریشه میانگین مربع خطاها و میانگین درصد خطای مطلق (APE) نشان داد که به ازای 26 الی 54% خطای برآورد شیب در روند اتوماتیک روش اسپی در هردو شرط اعمال شده نتیجه بهتری ارائه کرده است. در برآورد زمان تمرکز نیز نتایج بیانگر دقت بهتر روابط اسپی و برانسبی-ویلیامز نسبت به روش های دیگر است.

کلمات کلیدی

, روش اتوماتیک, زمان تمرکز, زمان پیمایش, اسپی, برانسبی- ویلیامز, جریان متمرکز کم عمق, نرم افزارArcGIS
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031706,
author = {اسماعیل عبدالله وند (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی},
title = {ارزیابی تاثیر روش های خودکار استخراج مشخصه های فیزیکی آبراهه بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریان های متمرکز سطحی (بررسی موردی:حوزه آبخیز ده بالا، یزد)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2012},
volume = {65},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5044},
pages = {75--87},
numpages = {12},
keywords = {روش اتوماتیک، زمان تمرکز، زمان پیمایش، اسپی، برانسبی- ویلیامز،جریان متمرکز کم عمق، نرم افزارArcGIS},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تاثیر روش های خودکار استخراج مشخصه های فیزیکی آبراهه بر دقت روابط تجربی زمان تمرکز جریان های متمرکز سطحی (بررسی موردی:حوزه آبخیز ده بالا، یزد)
%A اسماعیل عبدالله وند (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2012

[Download]