مرتع و آبخیزداری, دوره (66), شماره (1), سال (2013-6) , صفحات (43-58)

عنوان : ( تغییرات مرفولوژیکی رودخانه و ارتباط آن با فرآیندهای حاکم (مطالعه موردی:رودخانه فیروزه-شاهجوب) )

نویسندگان: محبوبه حاجی بیگلو (دانشجو) , محمدتقی دستورانی , محمدرضا اختصاصی , عباسعلی قزل سوفلو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مرفولوژی هر سیستم رودخانه ای در ارتباط و تحت تاثیر فرآیندهای حاکم بر آن از جمله شرایط اقلیمی، هیدرولوژیکی، هیدرولیکی، وضعیت فرسایش و رسوبگذاری و همچنین خصوصیات زمین شناسی و توپوگرافی محیط رودخانه ای و حوزه بالادست آن می باشد. شناخت ویژگیهای و اثرات متقابل فرم و فرآیندهای حاکم در سیستمهای رودخانه ای که منجر به شناخت رفتار رودخانه ها در محدوده های زمانی و مکانی میشود اهمیت ویژه ای در توسعه مدلهای مفهومی در ارتباط با محیط های رودخانه ای دارد. در این تحقیق سعی گردیده است تا مرفولوژی حاصل از فرآیندهای حاکم بر رودخانه فیروزه-شاهجوب در خراسان شمالی مورد ارزیابی قرار گرفته و رابطه بین خصوصیات هندسی و عوامل موثر بر آنها استخراج گردد. بدین منظور مدل هیدرولیکی HEC-RAS (از طریق الحاقیه HEC-Geo RAS) پس از آنالیز حساسیت و واسنجی جهت شبیه سازی عوامل و فرآیندهای حاکم اجرا گردیده و روابط حاکم بر پارامترهای مختلف هندسی و عوامل موثر بر این پارامترها در 37 بازه تفکیک شده در این رودخانه استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس نتایج بدست آمده، با در نظر گرفتن مقادیر خطای استاندارد، سطح معنی داری و ضریب تعیین، از بین مدلهای مختلف خطی ساده، درجه 2، درجه 3 و نمایی، مدلهای نمایی مناسب ترین روابط حاکم بر خصوصیات هندسی و عوامل مربوط به فرآیندهای موثر بر رودخانه مورد نظر است.

کلمات کلیدی

, : مرفولوژی رودخانه, مدل HEC-RAS, مدلهای رگرسیونی, فرآیند-شکل, فیروزه-شاهجوب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031707,
author = {محبوبه حاجی بیگلو (دانشجو) and دستورانی, محمدتقی and محمدرضا اختصاصی and عباسعلی قزل سوفلو},
title = {تغییرات مرفولوژیکی رودخانه و ارتباط آن با فرآیندهای حاکم (مطالعه موردی:رودخانه فیروزه-شاهجوب)},
journal = {مرتع و آبخیزداری},
year = {2013},
volume = {66},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-5044},
pages = {43--58},
numpages = {15},
keywords = {: مرفولوژی رودخانه، مدل HEC-RAS، مدلهای رگرسیونی، فرآیند-شکل، فیروزه-شاهجوب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تغییرات مرفولوژیکی رودخانه و ارتباط آن با فرآیندهای حاکم (مطالعه موردی:رودخانه فیروزه-شاهجوب)
%A محبوبه حاجی بیگلو (دانشجو)
%A دستورانی, محمدتقی
%A محمدرضا اختصاصی
%A عباسعلی قزل سوفلو
%J مرتع و آبخیزداری
%@ 2008-5044
%D 2013

[Download]