مطالعات زبان و ترجمه, دوره (44), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (25-38)

عنوان : ( مقایسه مرز بندیهای فرهنگی - اجتماعی )

نویسندگان: محمدرضا هاشمی , , صبا دوائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله به بررسی شباهت‌ها و تفاوت‌های مشاهده شده در کنش گفتاری تعریف و تمجید در زبان‌های انگلیسی و فارسی می پردازد. نمونه های زبان فارسی (دوائی 2010) و زبان انگلیسی (مینز 1983؛هلمز 1986؛ هلمز و براون 1987و غیره) هردو به صورت مشاهده میدانی توسط ده نفر مشاهده و ثبت شد. اطلاعات به‌دست آمده در فارسی، از نظر جنسیت، سن، رابطه و موقعیت اجتماعی مخاطبین، به روش توصیفی تحلیل شده و با نتایج نمونه های انگلیسی مقایسه شدند. اگرچه این مقایسه توصیفی برای تعمیم دادن به کل جامعه فارسی زبان و انگلیسی به کار نمی آید، ولی برای مشخص کردن ویژگی ها و طرح کلی تعریف و تمجید در این دو زبان می تواند مورد استفاده معلمین، زبان آموزان و مترجمین باشد.

کلمات کلیدی

, تعریف و تمجید, کنش گفتاری, جنسیت, سن, رابطه اجتماعی, جایگاه و منزلت اجتماعی, ادب و نزاکت, موضوع تعریف.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031708,
author = {هاشمی, محمدرضا and , and دوائی, صبا},
title = {مقایسه مرز بندیهای فرهنگی - اجتماعی},
journal = {مطالعات زبان و ترجمه},
year = {2011},
volume = {44},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-5202},
pages = {25--38},
numpages = {13},
keywords = {تعریف و تمجید، کنش گفتاری، جنسیت، سن، رابطه اجتماعی، جایگاه و منزلت اجتماعی، ادب و نزاکت، موضوع تعریف.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه مرز بندیهای فرهنگی - اجتماعی
%A هاشمی, محمدرضا
%A ,
%A دوائی, صبا
%J مطالعات زبان و ترجمه
%@ 2228-5202
%D 2011

[Download]