پژوهش های مدیریت در ایران, دوره (16), شماره (4), سال (2012-12) , صفحات (1-18)

عنوان : ( شناسایی ابعاد معرف سیستم‌های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی )

نویسندگان: علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شرکت‌های تولیدی با توجه به بازار و امکانات، سیستم تولیدی مناسبی را برای خود انتخاب و طراحی می‌کنند. برای شناخت سیستم‌ها یا فرایندهای تولیدی و ایجاد تمایز بین آن‌ها از متغیرهایی با عنوان ابعاد معرف استفاده می‌شود. هدف تحقیق حاضر شناسایی این ابعاد برای سیستم‌های تولیدی در ایران می‌باشد. به این منظور پس از بررسی مطالعات قبلی، تصمیم‌های تولیدی ساختاری و زیرساختاری مبنای تعریف ابعاد معرف قرار گرفت، نمونه‌ای 245تایی از شرکت‌های تولیدی در ایران انتخاب و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل تشخیصی چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که سیستم‌های تولیدی در ایران را می‌توان در یک صفحه روی دو بعد -کنولوژی- تأمین‌کنندگان- و-برنامه‌های کیفیت- معرفی کرد. در پایان نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آینده آورده شد.

کلمات کلیدی

, سیستم تولیدی, ابعاد معرف, تحلیل تشخیصی, ایران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031712,
author = {پویا, علیرضا},
title = {شناسایی ابعاد معرف سیستم‌های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی},
journal = {پژوهش های مدیریت در ایران},
year = {2012},
volume = {16},
number = {4},
month = {December},
issn = {2332-200x},
pages = {1--18},
numpages = {17},
keywords = {سیستم تولیدی، ابعاد معرف، تحلیل تشخیصی، ایران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی ابعاد معرف سیستم‌های تولیدی در ایران با استفاده از تحلیل تشخیصی
%A پویا, علیرضا
%J پژوهش های مدیریت در ایران
%@ 2332-200x
%D 2012

[Download]