شیمی و مهندسی شیمی ایران, دوره (64), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (1-12)

عنوان : ( سنتز نانوذرات سیلیکات1 و بررسی تاثیر تعداد مرحله های جوانه نشانی روی پایه های جوانه نشانی شده برای ساخت غشای زئولیتی با کیفیت بالا )

نویسندگان: سیده فاطمه بنی هاشمی , علی احمدپور , مجید پاکیزه , مهدی پورافشاری چنار ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر، ابتدا نانو ذرات سیلیکالیت-1 با اندازه متوسط 40 نانومتر به روش هیدروترمال جهت جوانه‌نشانی سنتز شدند. با توجه به اینکه جوانه‌نشانی کریستال‌های زئولیت بر روی سطح پایه یکی از گام‌های کلیدی در سنتز غشاء های زئولیتی به روش رشد ثانویه محسوب می‌شود، لذا تعداد مراحل جوانه‌نشانی پایه به روش پوشش عمقی به منظور بالا بردن کیفیت غشاء مورد بررسی دقیق قرار گرفت. آزمایش‌های تعیین مشخصات شامل آنالیزهای طیف پراش اشعه ایکس (XRD) ، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)، ایزوترم جذب و دفع نیتروژن، وزن سنجی حرارتی (TGA) و گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) بر روی نانو ذرات سنتز شده و پایه‌های جوانه‌نشانی شده صورت گرفت. بررسی تأثیر تعداد مراحل جوانه‌نشانی بر روی پایه آلومینا نشان داد که تکرار سه مرحله جوانه‌نشانی بهترین پوشش را بر روی پایه ایجاد می‌نماید

کلمات کلیدی

, نانو سیلیکالیت-1, رشد ثانویه, جوانه نشانی, پوشش عمقی, تعیین مشخصات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031731,
author = {بنی هاشمی, سیده فاطمه and احمدپور, علی and پاکیزه, مجید and پورافشاری چنار, مهدی},
title = {سنتز نانوذرات سیلیکات1 و بررسی تاثیر تعداد مرحله های جوانه نشانی روی پایه های جوانه نشانی شده برای ساخت غشای زئولیتی با کیفیت بالا},
journal = {شیمی و مهندسی شیمی ایران},
year = {2012},
volume = {64},
number = {1},
month = {April},
issn = {1022-7768},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {نانو سیلیکالیت-1، رشد ثانویه، جوانه نشانی، پوشش عمقی، تعیین مشخصات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنتز نانوذرات سیلیکات1 و بررسی تاثیر تعداد مرحله های جوانه نشانی روی پایه های جوانه نشانی شده برای ساخت غشای زئولیتی با کیفیت بالا
%A بنی هاشمی, سیده فاطمه
%A احمدپور, علی
%A پاکیزه, مجید
%A پورافشاری چنار, مهدی
%J شیمی و مهندسی شیمی ایران
%@ 1022-7768
%D 2012

[Download]