مهندسی عمران فردوسی, دوره (8), شماره (2), سال (1996-10) , صفحات (30-43)

عنوان : ( روش اقتصادی ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو مبتنی بر جداسازی سریع محل آسیب دیده )

نویسندگان: علی پیروی , امیر شریف یزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عمده ترین اقدام جهت افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع نیرو...

کلمات کلیدی

, قابلیت اطمینان, شبکه توزیع نیرو, شبیه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031732,
author = {پیروی, علی and شریف یزدی, امیر},
title = {روش اقتصادی ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو مبتنی بر جداسازی سریع محل آسیب دیده},
journal = {مهندسی عمران فردوسی},
year = {1996},
volume = {8},
number = {2},
month = {October},
issn = {۲۰۰۸-۷۴۵۴},
pages = {30--43},
numpages = {13},
keywords = {قابلیت اطمینان; شبکه توزیع نیرو; شبیه سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روش اقتصادی ارتقاء قابلیت اطمینان شبکه توزیع نیرو مبتنی بر جداسازی سریع محل آسیب دیده
%A پیروی, علی
%A شریف یزدی, امیر
%J مهندسی عمران فردوسی
%@ ۲۰۰۸-۷۴۵۴
%D 1996

[Download]