جغرافیا و توسعه, دوره (10), شماره (28), سال (2012-12) , صفحات (95-114)

عنوان : ( ارزیابی سطح توسعه ی کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان هیرمند )

نویسندگان: محمود رضا میر لطفی , حمید شایان , سیدامیرمحمد علوی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ابعاد و شاخص های مهم و موثر (متغیر مستقل)بر توسعه ی کشاورزی-متغیر وابسته-می پردازد.روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و بر مبنای داده های جمع آوری شده از پرسش نامه های استاندارد روستا و خانوار است.برای تحلیل داده ها از آزمون های همبستگی،تحلیل عاملی وآزمون تی متناسب با هدف تحقیق استفاده شده است.حجم جامعه نمونه 372 سرپرست خانوار در 40 روستای نمونه بوده است که با روش تخصیص متناسب به صورت تصادفی به دست آمده است.ضرسب تغییرات چهار بعد توان کشاورزی نشان می دهد که بعد اجتماعی با ضریب 12/. همگن ترین و بعد تولیدی با 35/. ناهمگن ترین بعد است.بر اساس تحلیل عاملی ،9 عامل اصلی 79درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نموده است .عامل اول تحت عنوانسرانه مالکیت و درآمد،بیشترین مقدار ویژه را به خود اختصاص داده است.آزمون همبستگی و تفاوت معناداری شاخص های مختلف در دو گروه از روستاهای با سطح توسعه کشاورزی بالا و پایین نشان داده است که در 17 شاخص دارای اولویت تفاوت معنادار بوده اند.لذا جهت تسریع روند توسعه کشاورزی بخصوص در روستاهای عقب مانده منطقه به این شاخص ها بایستی اولویت داده شود.

کلمات کلیدی

, کشاورزی, توسعه کشاورزی, سیستان, شهرستان هیرمند.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031735,
author = {محمود رضا میر لطفی and شایان, حمید and سیدامیرمحمد علوی زاده},
title = {ارزیابی سطح توسعه ی کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان هیرمند},
journal = {جغرافیا و توسعه},
year = {2012},
volume = {10},
number = {28},
month = {December},
issn = {1735-0735},
pages = {95--114},
numpages = {19},
keywords = {کشاورزی،توسعه کشاورزی،سیستان،شهرستان هیرمند.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی سطح توسعه ی کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان هیرمند
%A محمود رضا میر لطفی
%A شایان, حمید
%A سیدامیرمحمد علوی زاده
%J جغرافیا و توسعه
%@ 1735-0735
%D 2012

[Download]