بیمارستان, دوره (21), شماره (2), سال (2012-8) , صفحات (31-43)

عنوان : ( بررسی رابطه بین امتیاز ارزشیابی و کارآیی نسبی بیمارستان های عمومی مشهد )

نویسندگان: علیرضا ایل بیگی , مصطفی کاظمی , محمد تقی پیوندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سابقه و هدف: هدف از این تحقیق سنجش و مقایسه کارایی نسبی هفده بیمارستان عمومی تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش تحلیل پوششی داده ها و بررسی رابطه بین نتایج ارزشیابی نظام ارزیابی این دسته از بیمارستان ها با کارایی نسبی است. در این مطالعه، ارتباط بین نتایج ارزیابی عملکرد بیمارستان های عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بر مبنای اندازه گیری کارایی با روش تحلیل پوششی داده ها و ارزیابی عملکرد بر مبنای امتیازات ارزشیابی بیمارستان های عمومی بر اساس محورهای ارزیابی مصوب، آزمون شده است. مواد و روش ها: برای تعیین کارایی نسبی از مدل تحلیل پوششی داده های BCC ورودی-محور اصلاح شده استفاده می شود. بررسی ارتباط بین نتایج ارزیابی عملکرد و نتایج کارایی نسبی با استفاده از آزمون همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن انجام می پذیرد.

کلمات کلیدی

, تحلیل پوششی داده ها, کار آیی نسبی, نظام ارزشیابی, بیمارستان های عمومی مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031736,
author = {ایل بیگی, علیرضا and کاظمی, مصطفی and محمد تقی پیوندی},
title = {بررسی رابطه بین امتیاز ارزشیابی و کارآیی نسبی بیمارستان های عمومی مشهد},
journal = {بیمارستان},
year = {2012},
volume = {21},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-1928},
pages = {31--43},
numpages = {12},
keywords = {تحلیل پوششی داده ها،کار آیی نسبی،نظام ارزشیابی،بیمارستان های عمومی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه بین امتیاز ارزشیابی و کارآیی نسبی بیمارستان های عمومی مشهد
%A ایل بیگی, علیرضا
%A کاظمی, مصطفی
%A محمد تقی پیوندی
%J بیمارستان
%@ 2008-1928
%D 2012

[Download]