خردنامه صدرا, دوره (3), شماره (3), سال (1996-4) , صفحات (93-99)

عنوان : ( رساله در کلی و اقسام آن )

نویسندگان: سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این رساله از تقریرات درس مرحوم آقا سید ابوالحسن جلوه است. در این رساله بحث از کلی و اقسام آن که عبارتند از کلی عقلی ،کلی طبیعی ،کلی منطقی و نحوی وجود هریک از آنها در خارج مباحثی ارائه گردیده است .مرحوم جلوه برمبنای آراء ملاصدرا به شرح دیدگاههای وی در کلی پرداخته است.

کلمات کلیدی

, کلی منطق , کلی طبیعی , کلی عقلی , وجود کلی طبیعی , ابوالحسن جلوه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031744,
author = {سیدموسوی, سیدحسین},
title = {رساله در کلی و اقسام آن},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {1996},
volume = {3},
number = {3},
month = {April},
issn = {1560-0874},
pages = {93--99},
numpages = {6},
keywords = {کلی منطق ،کلی طبیعی ، کلی عقلی ، وجود کلی طبیعی ، ابوالحسن جلوه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رساله در کلی و اقسام آن
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 1996

[Download]