حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (486-488)

عنوان : ( اولین گزارش زنبور Allodynerus dignotus (Morawitz,1895) (Hym.: Vespidae: Eumeninae) از ایران )

نویسندگان: مریم صالحی فرد , مهدی مدرس اول , جوزف گوزن لیتنر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خانواده ی Vespidae نقشی مهم در کنترل بیولوژیک برخی از آفات حشره ای ایفاء می کند. این خانواده شامل شش زیرخانواده و تقریبأ 4150 گونه ی شناخته شده در جهان می باشد (Carpenter,1982). حشراتی به اندازه-ی متوسط تا بزرگ، به طول 5/4 تا 29 میلی متر با رنگ آمیزی متنوع و اغلب به رنگ سیاه و زرد هستند. در جنس نر شاخک سیزده حلقه ای با انحنای بیش تر در انتها و در جنس ماده دوازده حلقه ای است. لبه ی داخلی چشم های مرکب فرورفته و شبیه به کلیه می باشد(2). Eumeninae یکی از زیرخانواده های خانواده ی Vespidae است که به انگلیسی زنبورهای کوزه گر (Potter wasps) یا زنبورهای بنّا (Mason wasps) خوانده می شوند. در بررسی صورت گرفته روی گونه های این خانواده در منطقه ی مشهد و حومه، یک فرد نر از گونه-ی Allodynerus dignotus (Morawits,1895) از زیرخانواده ی Eumeninae برای اولین بار از ایران گزارش می شود

کلمات کلیدی

, بال غشاییان, Allodynerus dignotus, Eumeninae, Vespidae
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031745,
author = {صالحی فرد, مریم and مدرس اول, مهدی and جوزف گوزن لیتنر},
title = {اولین گزارش زنبور Allodynerus dignotus (Morawitz,1895) (Hym.: Vespidae: Eumeninae) از ایران},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {486--488},
numpages = {2},
keywords = {بال غشاییان، Allodynerus dignotus،Eumeninae،Vespidae},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اولین گزارش زنبور Allodynerus dignotus (Morawitz,1895) (Hym.: Vespidae: Eumeninae) از ایران
%A صالحی فرد, مریم
%A مدرس اول, مهدی
%A جوزف گوزن لیتنر
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]