پژوهشهای زراعی ایران, دوره (11), شماره (4), سال (2014-1) , صفحات (543-550)

عنوان : ( تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. ) )

نویسندگان: محمد خیرخواه , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی خصوصیات جوانه زنی و تعیین دماه ای کاردینال جوانه زن ی بذر گیاه دارویی کاکوتی چندساله ،20 ،15 ،10 ، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی و با چهار تکرار انجام شد. اثر هشت دمای ثابت ( 5 (Zizizphora clinopodioides Lam) 50 درصد در اتاقک رشد – 35 و 40 درجه سانتیگراد) در شرایط 12 ساعت نور / 12 ساعت تاریکی و با متوسط رطوبت نسبی 60 ،30 ،25 بر روی خصوصیات جوانه زنی بذر شامل درصد، سرعت و متوسط زمان جوانه زنی آن به مدت 21 روز مورد مطالعه قرار گرفت و دماه ای کاردینال جوانه زنی بذر بر اساس سه مدل خطوط متقاطع، مدل 5 – پارامتری بتا و مدل چند جمله ای درجه 2 برآورد شد. نتایج نشان داد بود . بیشتر ین درصد و (p≤0/ که بذر این گیاه فاقد دورة خواب بوده و اثر دما بر سرعت، درصد و متوسط زمان جوانه زن ی معن یدار ( 01 0/ 6 تعداد در روز و کمترین متوسط زمان جوانهزن ی ب ا 006 / 29 درصد و 37 / سرعت جوانه زنی به ترتیب در دمای 20 درجه سانتیگراد با 6 0 بود. دماهای پایه / 1) در دمای 20 درجه سانتیگراد معادل 4 /GD تعداد در روز مشاهده شد. بیشترین معکوس روز تا 50 درصد جوانه زنی ( 50 40 درجه سانتیگراد در هر سه مدل متغییر بود / 39 تا 5 / 22 درجه سانتیگراد و بیشینه بین 5 / 5 درجه سانتیگراد، بهینه بین 22 تا 6 / بین 5 تا 8 و اختلاف آنها کمتر از 1 درجه سانتیگراد بود.

کلمات کلیدی

, جوانه زنی, دمای بهینه, دمای بیشینه, دمای پایه, کاکوتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031748,
author = {خیرخواه, محمد and کوچکی, علیرضا and رضوانی مقدم, پرویز and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. )},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2014},
volume = {11},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-1472},
pages = {543--550},
numpages = {7},
keywords = {جوانه زنی، دمای بهینه، دمای بیشینه، دمای پایه، کاکوتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی گیاه دارویی کاکوتی چند ساله ( Ziziphora clinopodioides Lam. )
%A خیرخواه, محمد
%A کوچکی, علیرضا
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2014

[Download]