علوم آب و خاک, دوره (16), شماره (61), سال (2012-12) , صفحات (109-123)

عنوان : ( کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب در کشاورزی و ارزیابی پتانسیل آثار آن بر خاک و گیاهان )

نویسندگان: سیدعلی قاسمی , شهناز دانش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این کار تحقیقاتی، کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهر مشهد جهت استفاده در کشاورزی، بر اساس رهنمود کیفی آب آیرس و وستکات مورد بررسی قرار گرفت و پتانسیل اثرات نامطلوب آن بر خاک و گیاهان ارزیابی شد. برای این منظور، از پساب هر یک از تصفیه خانه های مورد نظر در طی مدت یک سال نمونه برداری گردید و نمونه ها از نظر پارامترهای pH، هدایت الکتریکی، غلظت یون های سدیم، کلسیم، منیزیم، کلراید، بور، نیتروژن نیتراتی، بی کربنات و برخی از فلزات سنگین مورد آزمایش قرار گرفتند. با توجه به نتایج به دست آمده، کاربرد پساب تصفیه خانه های شهر مشهد در کشاورزی از نظر غلظت بی کربنات (meq/L 1/12-0/8) با محدودیت شدید، و از نقطه نظر پارامترهای هدایت الکتریکی (dS/m 9/1-3/1)، غلظت سدیم (7/8-8/5 بر حسب SAR)، غلظت کلراید (meq/L 5/6-2/3) و نیز شاخص نسبت جذب سدیم تنظیم شده (7/11-8/7)، با محدودیت کم تا متوسط مواجه است. این در حالی است که مقادیر pH (8-3/7)، نیتروژن نیتراتی (mg/L 2/4-5/0)، بور (mg/L 8/0-2/0) و فلزات سنگین محدودیتی را برای استفاده از این پساب ها در کشاورزی نشان ندادند. به طور کلی نتایج این پژوهش دلالت بر آن دارد که استفاده از پساب در کشاورزی بایستی بر اساس رعایت برنامه ریزی های دقیق پایش و مدیریتی انجام پذیرد.

کلمات کلیدی

, پساب, آبیاری, پارامترهای کیفی آب, رهنمود آیرس و وستکات, تصفیه فاضلاب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031750,
author = {قاسمی, سیدعلی and دانش, شهناز},
title = {کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب در کشاورزی و ارزیابی پتانسیل آثار آن بر خاک و گیاهان},
journal = {علوم آب و خاک},
year = {2012},
volume = {16},
number = {61},
month = {December},
issn = {۲۴۷۶-۳۵۹۴},
pages = {109--123},
numpages = {14},
keywords = {پساب، آبیاری، پارامترهای کیفی آب، رهنمود آیرس و وستکات، تصفیه فاضلاب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب در کشاورزی و ارزیابی پتانسیل آثار آن بر خاک و گیاهان
%A قاسمی, سیدعلی
%A دانش, شهناز
%J علوم آب و خاک
%@ ۲۴۷۶-۳۵۹۴
%D 2012

[Download]