هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت , 2013-01-01

عنوان : ( نیازسنجی واحدهای نیروگاه مشهد به حفاظت اضافه شار )

نویسندگان: احمد شریعتی , جواد ساده , یاسر دامچی , مصطفی یعقوبی , یحیی خانعلی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

حفاظت اضافهشار نوعی از حفاظت است که در ژنراتورها و ترانسفورماتورها مورد استفاده قرار میگیرد و از اضافه شار و داغ شدن بیش از حد هسته و آسیب رسیدن به آن جلوگیری میکند. افزایش بیش از حد شار، بواسطه افزایش ولتاژ و یا کاهش فرکانس و یا هر دوی آنها، باعث اشباع مسیر عبور شار و ایجاد تلفات و گرما به خصوص در نواحی غیرمورق میشود. این مسأله در ژنراتورهای قدیمی که فاقد این نوع حفاظت بوده و در برخی موارد حتی محدودکننده اضافه شار در سیستم تحریک آنها نیز وجود ندارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است. بنابراین در این مقاله به بررسی نیاز واحدهای نیروگاه مشهد به حفاظت اضافه شار پرداخته شده است. برای این منظور سیستمهای حفاظتی این واحدهای نیروگاهی بررسی و با استانداردها و حفاظتهای توصیه شده توسط سازندگان و ارائه شده در متون مستند علمی مقایسه شده است و در نهایت سیستم حفاظتی مقتضی برای این واحدها پیشنهاد شده است.

کلمات کلیدی

, حفاظت اضافه شار, حفاظت ژنراتور, حفاظت واحدهای نیروگاهی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031759,
author = {شریعتی, احمد and ساده, جواد and دامچی, یاسر and مصطفی یعقوبی and یحیی خانعلی زاده},
title = {نیازسنجی واحدهای نیروگاه مشهد به حفاظت اضافه شار},
booktitle = {هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت},
year = {2013},
location = {تهران, ايران},
keywords = {حفاظت اضافه شار، حفاظت ژنراتور، حفاظت واحدهای نیروگاهی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نیازسنجی واحدهای نیروگاه مشهد به حفاظت اضافه شار
%A شریعتی, احمد
%A ساده, جواد
%A دامچی, یاسر
%A مصطفی یعقوبی
%A یحیی خانعلی زاده
%J هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
%D 2013

[Download]