شریف, دوره (1), شماره (26), سال (2010-8) , صفحات (11-25)

عنوان : ( به کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان افروز بر پایه مدیریت ناب )

نویسندگان: حمیدرضا کوشا , فریدون کیانفر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، پس از بررسی ادبیات مربوط به الگوی حذف فراگیر فعالیتهای بدون ارزش افزوده، این الگو به اختصار شرح داده می شود. سپس، پیاده‌سازی الگوی حذف فراگیر فعالیت‌های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان‌افروز مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در این بررسی نظام مدیریت ناب به عنوان روشی فراگیر و قابل پیاده‌سازی در شرکت جهان‌افروز تشخیص داده شده است. این نظام مجموعه‌ای از روشهای حذف اتلاف را به کار می‌گیرد تا بتواند همه موارد اتلاف را یافته و بتدریج همه آنها را حذف کند. مدیریت ناب با فرایند تجدید سازمان شروع شده و پس از مشخص شدن چشم‌انداز و استراتژی شرکت، چرخه بهبود استراتژیک برای چند دوره در شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای اولین دوره یک ساله در شرکت جهان‌افروز، دو کلید توسعه از بین نه کلید توسعه دیگر به عنوان کلید توسعه بحرانی شناخته شده و محور فعالیت‌های اصلی دوره اول چرخه بهبود استراتژیک قرار می‌گیرند. علاوه بر اینکه انتظار می رود سازمان به سمت ناب شدن(حذف فراگیر فعالیت های بدون ارزش افزوده) حرکت کند، نتایج گسترده دیگری از جمله اصلاح ساختار سازمان، استفاده بهتر از منابع و تولید بیشتر از اجرای این الگو قابل انتظار lمی‌رود.

کلمات کلیدی

, اتلاف , مدیریت ناب , فرایند تجدید سازمان , چرخه بهبود استراتژیک , کلید توسعه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031769,
author = {کوشا, حمیدرضا and فریدون کیانفر},
title = {به کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان افروز بر پایه مدیریت ناب},
journal = {شریف},
year = {2010},
volume = {1},
number = {26},
month = {August},
issn = {1028-7167},
pages = {11--25},
numpages = {14},
keywords = {اتلاف ، مدیریت ناب ، فرایند تجدید سازمان ، چرخه بهبود استراتژیک ، کلید توسعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T به کارگیری الگوی حذف فراگیر فعالیت های بدون ارزش افزوده در شرکت جهان افروز بر پایه مدیریت ناب
%A کوشا, حمیدرضا
%A فریدون کیانفر
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2010

[Download]