حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (4), سال (2013-1) , صفحات (348-354)

عنوان : ( بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی )

نویسندگان: سکینه شوشتری , بهروز جعفرپور , ماهرخ فلاحتی رستگار ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی Tomato Spotted Wilt Virus(TSWV) در سال های زراعی 1387 و 1388 از مزارع استان خراسان رضوی ( شهرستان های مشهد، نیشابور، قوچان، کاشمر، تربت حیدریه، فریمان، رشتخوار، تخت جلگه ) تعداد 636 نمونه گوجه فرنگی جمع آوری شد. نمونه هایی که دارای علایم رنگ پریدگی، بافت مردگی و لکه های حلقوی بودند جمع شده و در شرایط خنک به آزمایشگاه انتقال داده شدند. در آزمایشگاه به منظور ارزیابی وجود ویروس در نمونه های مشکوک، آزمون سرولوژیکی TAS-ELISA انجام شد و نمونه های آلوده به ویروس که در آزمون الایزا مشخص شدند به 3 رقم توتون Nicotiana rustica ، Nicotiana clevelandii و Nicotiana tabacum var Samson مایه زنی گردیدند و پس از ظهور علائم با آزمون TAS-ELISA آزمایش شدند. در شناسایی مولکولی نمونه های آلوده به ویروس با استفاده از محلول (-plus)™RNX استخراج RNA صورت گرفت و با استفاده از آغازگر اختصاصی در واکنش RT-PCR قطعه ای در محدوده باندی bp276 تکثیر یافت. نتایج حاصل از آزمون TAS-ELISA و RT-PCR وجود ویروس را در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان رضوی به اثبات رساند. در آزمون مایه زنی مکانیکی ویروس مورد مطالعه تنها در توتون Nicotiana tabacum var Samson ( تغییر شکل برگ ها و ابلقی ) علائم مشخص بیماری را نشان داد.

کلمات کلیدی

, مایه زنی مکانیکی, ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی, RT-PCR
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031774,
author = {شوشتری, سکینه and جعفرپور, بهروز and فلاحتی رستگار, ماهرخ},
title = {بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {January},
issn = {2008-4749},
pages = {348--354},
numpages = {6},
keywords = {مایه زنی مکانیکی، ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی، RT-PCR},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی سرولوژیکی و مولکولی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV) در استان خراسان رضوی
%A شوشتری, سکینه
%A جعفرپور, بهروز
%A فلاحتی رستگار, ماهرخ
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]