خردنامه صدرا, دوره (19), شماره (19), سال (2000-6) , صفحات (76-83)

عنوان : ( رساله تحقیق کلیات )

نویسندگان: سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رساله تحقیق کلیات ازجمله رسائل قطب الدین شیرازی است. این رساله دارای یک مقدمه ، چها ر قاعده ، یک خاتمه و یک وصیت می باشد. مقدمه در علت پرداختن به موضوع کلیات (طبیعی وعقلی و منطقی).قاعده اول در تحقیق مفهوم کلی در خارج . قاعده دوم در توضیح هریک ازکلیات سه گانه . قاعده سوم در وجود کلی در خارج . قاعده چهارم که مفصل ترین قاعده است به کیفیت ترکیب نوع از جنس و فصل اختصاص دارد .قاعده پنجم در بیان و توضیح تحصل نوع و عدم تحصل جنس و علیت فصل برای جنس است. خاتمه رساله در ایراد سه شبهه و پاسخگویی به آنها است و سر انجام وصیت وی به اینکه علم را از نااهلان دریغ دارید .

کلمات کلیدی

, قطب الدین , وجود کلی طبیعی , کلی منطقی , کلی عقلی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031781,
author = {سیدموسوی, سیدحسین},
title = {رساله تحقیق کلیات},
journal = {خردنامه صدرا},
year = {2000},
volume = {19},
number = {19},
month = {June},
issn = {1560-0874},
pages = {76--83},
numpages = {7},
keywords = {قطب الدین ، وجود کلی طبیعی ، کلی منطقی ، کلی عقلی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رساله تحقیق کلیات
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J خردنامه صدرا
%@ 1560-0874
%D 2000

[Download]