حفاظت گیاهان, دوره (24), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (362-369)

عنوان : ( ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک )

نویسندگان: ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , قدریه محمودی , معصومه دهقان بنادکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تری بنورون متیل با نام تجاری گرانستار ی کی از مهمترین علف کش های سولفونیل اوره ها میباشد که درکنترل علفهای هرز مزارع گندم ایران کاربرد زیادی دارد. پایداری نسبتاً زیاد این علفکش ها در خاک از مهمترین مشکلات زیست محیطی و زراعی مرتبط با کاربرد آنه ا است . به منظور ارزیابی حساسیت هفت گیاه زراعی عمده به بقایای علف کش گرانستار در خاک آزمایش زیست سنجی در زمستان 1388 به صورت فاکتوریل در قالب طرح آماری کاملا تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عوامل مورد بررسی شامل گیاهان زراعی (نخود، عدس ، ،0/001 ، 0/009 ،0/0004 ،0/0002 ،0/00009 ، لوبیا، گوجه فرنگی، ذرت، کلزا و چغندرقند ) و بقایای شبیه سازی شده علف کش گرانستار در خاک ( 0 0/002 ، میلی گرم در کیلوگرم خاک) بودند. برای تحلیل نتایج آزمایش، ی ک هفته پس از ظهور گیاهان، درصد سبز شدن آنها تعیین و درصد بقا و مقدار ماده خشک اندام های هوایی و ریشه گیاهان 30 روز پس از سبز شدن آنها اندازه گیری شد. ارزیابی پاسخ گیاهان به بقایای علف کش تری بنورون متیل پس از تجزیه واریانس دادههای حاصل از طریق برازش زیست توده تولیدی آنها به معادلههای 3 و 4 پارامتری سیگموئیدی به غلظتهای مختلف گیاهان مورد مطالعه محاسبه شد . (ED علف کش انجام و مقدار باقیمانده علف کش برای کاهش 50 درصد ماده خشک ریشه و اندام های هوایی ( 50 تحت تاثیر بقایای علف کش (P≤ براساس نتایج آزمایش، درصد سبز شدن و رشد ریشه و ساقه در همه گیاهان به شکل کاملأ معنی داری ( 0.01 26 درصد) تلفات ماده / 80 درصد) و کمترین ( 3 / گرانستار قرار گرفت. اما بقاء گرانستار بر درصد بقایای گیاهان مورد مطالعه تاثیری نداشت. بیشترین ( 96 خشک ساقه بترتیب در کلزا و لوبیا مشاهده شد. با افزایش بقایای گرانستار در خاک رشد ریشه در همه گیاهان مانند ساقه ، کاهش معنی داری 31 درصد) تلفات ماده خشک تولیدی ریشه بترتیب در کلز ا و لوبی ا مشاهده شد . / 91 درصد) و کمترین ( 3 / داشت. بطوریکه بیشترین ( 27 (P≤0.01) 0میلی گرم در کیلو گرم خاک) بترتیب متحمل ترین و / 0 میلی گرم در کیلو گرم خاک) و چغندر قند ( 00002 / لوبیا ( 0078 (ED براساس شاخص ( 50 حساس ترین گیاهان به بقایای علف کش تری بنورون متیل بودند و سایر گیاهان مورد مطالعه به ترتیب حساسیت بصورت : گوجه فرنگی < لوبیا < نخود < ذرت < عدس < کلزا < چغندرقند، طبقه بندی شدند.

کلمات کلیدی

, علف کش های سولفونیل اوره, چغندرقند, ذرت, عدس, کلزا, گوجه فرنگی, لوبیا, نخود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031784,
author = {ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and محمودی, قدریه and دهقان بنادکی, معصومه},
title = {ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {24},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {362--369},
numpages = {7},
keywords = {علف کش های سولفونیل اوره، چغندرقند، ذرت، عدس، کلزا، گوجه فرنگی، لوبیا، نخود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تحمل برخی گیاهان زراعی به بقایای علف کش تری بنورون متیل (گرانستار) در خاک
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمودی, قدریه
%A دهقان بنادکی, معصومه
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]