حفاظت گیاهان, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (467-476)

عنوان : ( بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: سیده فاطمه فخرراد , ابراهیم ایزدی دربندی , محمدحسن راشدمحصل , محمد حسن زاده خیاط , حریه نصیرلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کاربرد کود گاوی بر نیمه عمر آن آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار 5 و 10 درصد وزنی خاک ) و زمان برداشت نمونه ها در 8 ،1 ، انجام شد . عوامل مورد بررسی در این آزمایش شامل مقدار کود آلی گاوی در چهار سطح ( 0 64 و 90 روز پس از خوابانیدن نمونه ها در انکوباتور) بودند. بر اساس نتایج آزمایش ، متوسط میزان تجزیه متریبیوزین در ،36 ،16 ،8 ،4 ،2 ، سطح ( 0 5و 10 درصد کود گاوی به خاک سبب افزایش میزان تجزیه و کاهش باقیمانده ، 69 درصد بود و افزودن 1 / خاک شاهد (خاک بدون کاربرد کود گاوی) 22 بر روند (P≤ 64 درصد شدند. طول دوره خوابانیدن نمونه ها در انکوباتور تاثیر کاملا معنی داری ( 0.01 / 64 و 91 /42 ،64/ متری بیوزین بترتیب به 69 64 و 90 روز به ترتیب به ، تجزیه علف کش متری بیوزین داشت و با گذشت زمان باقیمانده متری بیوزین در خاک کاهش یافت . بطوریکه در روزهای 36 85 روز به / 5 و 10 درصد کود دامی به خاک منجر به کاهش نیمه عمر متری بیوزین از 57 ، 28 درصد مقدار اولیه رسید . کاربرد 1 / 38/18 و 55 ،59/12 38 روز شد . در مجموع بر مبنای نتایج این آزمایش کاربرد مواد آلی در کاهش نیمه عمر و افزای ش تجزیه متری بیوزین /08 ،57/28 ،47/ ترتیب به 80 موثر است و با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلات خاک های کشور، کمبود کود آلی در آنها می باشد، به نظر می رسد کاربرد آنها در تجزیه متری بیوزین و کاهش اثرات منفی ناشی از حضور باقیمانده آن در خاک موثر است.

کلمات کلیدی

, باقیمانده, تجزیه زیستی, کود گاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031787,
author = {فخرراد, سیده فاطمه and ایزدی دربندی, ابراهیم and راشدمحصل, محمدحسن and محمد حسن زاده خیاط and حریه نصیرلی},
title = {بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {467--476},
numpages = {9},
keywords = {باقیمانده، تجزیه زیستی، کود گاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روند تجزیه متری بیوزین در خاک و تاثیر کود آلی بر تجزیه و نیمه عمر آن در شرایط کنترل شده
%A فخرراد, سیده فاطمه
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A محمد حسن زاده خیاط
%A حریه نصیرلی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]