پژوهش های حفاظت گیاهان ایران, دوره (26), شماره (4), سال (2013-2) , صفحات (457-466)

عنوان : ( شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی )

نویسندگان: علیرضا دهقان بهابادی , محمد بنایان اول , محمد خواجه حسینی صالح اباد , ابراهیم ایزدی دربندی , سجّاد میجانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کی از مهم‌ترین جنبه های مدیریت علف‌های هرز زمان اعمال روش‌های کنترل علف‌های هرز به واسطه پویایی جمعیت این گونه‌ها می‌باشد. در این مطالعه سعی شد تا با استفاده از 4 تابع سیگموئیدی یعنی لجستیک (Logistic)، گامپرتز (Gompertz)، ریچارد (Richards) و ویبول (Weibull) و سپس با کمک معیارهای سنجش مدل نظیر ضریب دقت اندازه‌گیری (R2adj)، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE) و شاخص آیکائیک تصحیح شده (AICc) الگوی مناسب سبز شدن علف‌های هرز در مزرعه ذرت تعیین گردد. آزمایش در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. پس از برازش مدل‌ها و نیز محاسبه پارامترهای آن‌ها، مدل 4 پارامتره ریچارد از مقایسات کنار گذاشته شد. نتایج حاصل از شاخص‌های سنجش مدلی نشان داد که بهترین مدل برای نشان دادن الگوی سبز شدن تاج خروس و سوروف مدل 3 پارامتره گمپرتز، مدل لجستیک بهترین مدل برای نشان دادن الگوی سبز شدن سلمه تره و تاجریزی و مدل ویبول 3 پارامتره نیز بهترین مدل را برای سبز شدن خرفه ارائه می‌دهد. در این گونه‌ها شروع فرآیند سبز شدن بلافاصله بعد از کاشت گیاهان زراعی مورد نظر اتفاق افتاد و 50 درصد ظهور در 175 تا 318 درجه روز ( 2 تا 4 هفته پس از کشت) گیاهان رخ داد.

کلمات کلیدی

, زمان-دما, لجستیک, گمپرتز, ویبول, زمان کنترل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031788,
author = {دهقان بهابادی, علیرضا and بنایان اول, محمد and خواجه حسینی صالح اباد, محمد and ایزدی دربندی, ابراهیم and میجانی, سجّاد},
title = {شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی},
journal = {پژوهش های حفاظت گیاهان ایران},
year = {2013},
volume = {26},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-4749},
pages = {457--466},
numpages = {9},
keywords = {زمان-دما، لجستیک، گمپرتز، ویبول، زمان کنترل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شبیه سازی الگوی سبز شدن گونه های علف هرز در مزرعه ذرت (Zea mays L.) بر اساس مدل‌های سیگموئیدی
%A دهقان بهابادی, علیرضا
%A بنایان اول, محمد
%A خواجه حسینی صالح اباد, محمد
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%A میجانی, سجّاد
%J پژوهش های حفاظت گیاهان ایران
%@ 2008-4749
%D 2013

[Download]