تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی, دوره (32), شماره (124), سال (1999-7) , صفحات (73-106)

عنوان : ( خاتم الاولیاء )

نویسندگان: سیدحسین سیدموسوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ولای‍ت‌ و ن‍ب‍وت‌ از ارک‍ان‌ اس‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ م‍ح‍س‍وب‌ م‍ی‌ش‍ون‍د .آن‌ ج‍ا ک‍ه‌ از ن‍ب‍وت‌ ب‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ی‌پ‍ردازی‍م‌، ن‍اچ‍ار از ب‍اطن‌ ن‍ب‍وت‌ ک‍ه‌ ولای‍ت‌ اس‍ت‌ ن‍ی‍ز دف‍اع‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌ و رد ای‍ن‌ ج‍ه‍ت‌، ح‍ق‌ را اول‍ی‍ن‌ ول‍ی‌ م‍ی‌دان‍ی‍م‌، زی‍را ولای‍ت‌ ام‍ر ال‍ه‍ی‌ اس‍ت‌ و خ‍داون‍د در ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ خ‍وی‍ش‌ را ول‍ی‌ م‍ی‌دان‍د .ولای‍ت‌ از آن‌ ج‍ه‍ت‌ اه‍م‍ی‍ت‌ دارد ک‍ه‌ ن‍ب‍وت‌ ام‍ری‌ خ‍ل‍ق‍ی‌ اس‍ت‌ و ن‍اچ‍ار پ‍ای‍ان‌پ‍ذی‍ر اس‍ت‌، ام‍ا ولای‍ت‌ ام‍ر ال‍ه‍ی‌ اس‍ت‌ وب‍اطن‌ ن‍ب‍وت‌ اس‍ت‌، ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ت‌ ه‍م‍ی‍ش‍ه‌ ب‍اق‍ی‌ م‍ی‌م‍ان‍د، ب‍ن‍اب‍رای‍ن‌ در ج‍ه‍ان‌ ب‍ای‍د اول‍ی‍ای‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د ک‍ه‌ پ‍س‌ از رح‍ل‍ت‌ خ‍ات‍م‌ الان‍ب‍ی‍ا( ص‌)، ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌ دی‍ن‌ ب‍ر ع‍ه‍ده‌ ای‍ش‍ان‌ ق‍رار گ‍ی‍رد، ام‍ا از آن‍ج‍ا ک‍ه‌ ع‍ال‍م‌ دن‍ی‍ا زوال‌ پ‍ذی‍ر اس‍ت‌ و ه‍م‍ه‌ چ‍ی‍ز م‍ح‍ک‍وم‌ ب‍ه‌ ف‍ن‍اس‍ت‌، ولای‍ت‌ ن‍ی‍ز ب‍ای‍د خ‍ات‍م‍ی‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ ب‍ا رف‍ت‍ن‌ او از ای‍ن‌ ج‍ه‍ان‌، ق‍ی‍ام‍ت‌ ب‍رپ‍ا گ‍ردد و رس‍ت‍اخ‍ی‍ز م‍ه‍ی‍ا ش‍ود، و ای‍ن‌ خ‍ود از ف‍رق‍ه‍ای‌ م‍ه‍م‌ خ‍ت‍م‌ ولای‍ت‌ و ن‍ب‍وت‌ ب‍ه‌ ش‍م‍ار م‍ی‌آی‍د .ب‍دی‍ن‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ب‍رای‌ ع‍رف‍ا ای‍ن‌ س‍وال‌ م‍طرح‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ خ‍ات‍م‌ الاول‍ی‍ا ک‍ی‍س‍ت‌؟ ال‍ب‍ت‍ه‌ ه‍م‍ه‌ م‍ع‍ت‍ق‍دن‍د ک‍ه‌ خ‍ات‍م‌ الان‍ب‍ی‍ا ب‍ال‍ذات‌ خ‍ات‍م‌ الاول‍ی‍ا اس‍ت‌، ام‍ا اگ‍ر از ورث‍ه‌ آن‌ ح‍ض‍رت‌ س‍وال‌ ش‍ود ک‍ه‌ ک‍دام‌ خ‍ات‍م‌ ولای‍ت‍ن‍د؟ پ‍اس‍خ‍ش‌ در اب‍ت‍دا چ‍ن‍دان‌ س‍ه‍ل‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ن‍م‍ی‌رس‍د .آن‍چ‍ه‌ م‍س‍ل‍م‌ اس‍ت‌، ای‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ خ‍ات‍م‌ الاول‍ی‍ا ب‍ای‍د ح‍ی‍ات‌ داش‍ت‍ه‌ و زن‍ده‌ ب‍اش‍د ت‍ا ب‍ت‍وان‍د خ‍ت‍م‍ی‍ت‌ ولای‍ت‌ را ع‍ه‍ده‌دار ش‍ود .پ‍رواض‍ح‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍طل‍ب‌ م‍ن‍اف‍ات‍ی‌ ب‍ا ت‍ع‍دد خ‍ات‍م‌ الاول‍ی‍ا در اع‍ص‍ار گ‍ون‍اگ‍ون‌ ن‍دارد، ام‍ا م‍ا در پ‍ی‌ خ‍ات‍م‍ی‌ ه‍س‍ت‍ی‍م‌ ک‍ه‌ ه‍م‍ه‌ اول‍ی‍ا از م‍ش‍ک‍اه‌ وج‍ود او ب‍ه‍ره‌ م‍ی‌گ‍ی‍رن‍د .در ای‍ن‌ م‍ق‍ال‌ ای‍ن‌ م‍س‍ال‍ه‌ را ت‍ن‍ه‍ا از دی‍د اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و ف‍ت‍وح‍ات‌ م‍ک‍ی‍ه‌ م‍ورد ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دق‍ی‍ق‌ ق‍رار داده‌ای‍م‌ و ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ای‍ن‌ ک‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ی‍س‍ی‌(ع‌ )و اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌( ع‍ج‌)، اخ‍ت‍لاف‌ اس‍ت‌، ب‍ا رد خ‍ات‍م‍ی‍ت‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ ب‍رای‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و ای‍ن‌ ک‍ه‌ او ت‍ن‍ه‍ا خ‍ات‍م‌ اولال‍ی‍ای‌ ع‍ص‍ر خ‍وی‍ش‌ ب‍وده‌ و اث‍ب‍ات‌ خ‍ات‍م‍ی‍ت‌ ع‍ام‍ه‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ خ‍ات‍م‍ی‍ت‌ ولای‍ت‌ ان‍ب‍ی‍ا ق‍ب‍ل‌ از پ‍ی‍ام‍ب‍ر ب‍رای‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ی‍س‍ی‌( ع‌)، ب‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ خ‍ات‍م‍ی‍ت‌ ع‍ام‍ه‌، ی‍ع‍ن‍ی‌ خ‍ات‍م‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌( ع‍ج‌ )پ‍رداخ‍ت‍ه‌ای‍م‌ و ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ت‍وح‍ات‌ م‍ک‍ی‍ه‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ آن‌ ک‍وش‍ی‍ده‌ای‍م‌ ب‍دی‍ه‍ی‌ اس‍ت‌ ب‍ا اث‍ب‍ات‌ خ‍ات‍م‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌( ع‍ج‌)، ای‍ن‌ م‍ق‍ام‌ ب‍رای‌ ج‍دش‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌ )ن‍ی‍ز اث‍ب‍ات‌ م‍ی‌ش‍ود و او رت‍ب‍ت‍ا و ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ زم‍ان‍ا خ‍ات‍م‌ اول‍ی‍ا م‍ی‌ش‍ون‍د.

کلمات کلیدی

, ختم ولایت , ابن عربی , حضرت عیسی (ع) حضرت مهدی(ع)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031789,
author = {سیدموسوی, سیدحسین},
title = {خاتم الاولیاء},
journal = {تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی},
year = {1999},
volume = {32},
number = {124},
month = {July},
issn = {1735-1596},
pages = {73--106},
numpages = {33},
keywords = {ختم ولایت ، ابن عربی ،حضرت عیسی (ع) حضرت مهدی(ع)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خاتم الاولیاء
%A سیدموسوی, سیدحسین
%J تخصصی زبان و ادبیات دانشکده ادبیات و علوم انسانی
%@ 1735-1596
%D 1999

[Download]