علوم باغبانی, دوره (26), شماره (3), سال (2012-10) , صفحات (271-276)

عنوان : ( اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum) )

نویسندگان: الهه میرآبی , سیدحسین نعمتی , غلامحسین داوری نژاد , حسین آروئی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سبزی جدید پپینو (Solanum muricatum) گیاهی علفی یا بوته ای از تیره Solanaceae بوده که به صورت یکساله کشت می شود. بمنظور بررسی تأثیر مالچ برنج و چیپس چوب بر وزن خشک علف های هرز در پپینو و همچنین رطوبت و درجه حرارت خاک، آزمایشـی در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار، در سال 89-1388 در گلخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. تیمارها شامل مالچ کلش برنج، چیپس چوب و شاهد بودند. قلمه گیری از پپینو در اواسط اردیبهشت ماه از شاخه های علفی انجام و قلمه ها در اواسط تیرماه به گلخانه منتقل شدند. بمنظور اندازه گیری جمعیت علف های هرز، درجه حرارت و رطوبت خاک در شرایط اعمال مالچ، نمونه برداری در چهار مرحله انجام شد. نتایج نشان داد که اثر مالچ بر وزن خشک علف های هرز، دمای خاک و درصد رطوبت خاک در مراحل مختلف نمونه برداری در پپینو معنی دار (01/0p≤) بود. بیشترین و کمترین وزن خشک علف های هرز در مراحل مختلف نمونه برداری به ترتیب در شاهد و چیپس چوب مشاهده شد. کمترین وزن خشک علف های هرز در مرحله اول، دوم، سوم و چهارم نمونه برداری به ترتیب با 7/321، 9/175، 9/109 و 7/56 گرم بر متر مربع بود. همچنین حضور مالچ در مقایسه با شاهد باعث کاهش درجه حرارت خاک و افزایش رطوبت خاک گردید. مالچ چیپس چوب در کاهش درجه حرارت و افزایش درصد رطوبت خاک در مقایسه با کلش برنج تاثیر بیشتری داشت.

کلمات کلیدی

, پپینو, مالچ چیپس چوب, مالچ کلش برنج, علف هرز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031790,
author = {میرآبی, الهه and نعمتی, سیدحسین and داوری نژاد, غلامحسین and آروئی, حسین},
title = {اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum)},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2012},
volume = {26},
number = {3},
month = {October},
issn = {2008-4730},
pages = {271--276},
numpages = {5},
keywords = {پپینو، مالچ چیپس چوب، مالچ کلش برنج، علف هرز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرمالچ بر کنترل علف های هرز، ذخیره رطوبت و دمای خاک در سبزی پپینو (Solanum muricatum)
%A میرآبی, الهه
%A نعمتی, سیدحسین
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A آروئی, حسین
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2012

[Download]