جامعه شناسی آموزش و پرورش, دوره (1), شماره (1), سال (2012-3) , صفحات (191-218)

عنوان : ( تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , محمدرضا آهنچیان , محمدتقی رفیعی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش تعیین سهم سرمایه اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه است. داده های مورد نظر با استفاده از روش پیمایش, از بین کلیه ی دانش آموزان دختر و پسر دوره ی پیش دانشگاهی مدارس دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان جمع آوری شده است همگی که داوطلبان ورود به دانشگاه و متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال 1389 بوده اند. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه گیری, خوشه ای طبقه ای بوده است. در کنار سرمایه های سه گانه, سهم متغیرهایی همچون پیشینه تحصیلی, جنسیت, رشته تحصیلی و نوع مدرسه نیز سنجیده شده است. بر اساس تحلیل رگرسیون لوجستیک, یافته ها نشان می دهد که در پرتو حضور سایر متغیرها, سرمایه اجتماعی, اقتصادی و فرهنگی سهم معناداری در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه دارند.

کلمات کلیدی

, سرمایه اقتصادی, سرمایه اجتماعی, سرمایه فرهنگی, موفقیت تحصیلی, نابرابری آزمون سراسری ورود به دانشگاه (کنکور)
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031803,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and آهنچیان, محمدرضا and رفیعی, محمدتقی},
title = {تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه},
journal = {جامعه شناسی آموزش و پرورش},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {March},
issn = {9090-9191},
pages = {191--218},
numpages = {27},
keywords = {سرمایه اقتصادی; سرمایه اجتماعی; سرمایه فرهنگی; موفقیت تحصیلی; نابرابری آزمون سراسری ورود به دانشگاه (کنکور)},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سرمایه های اقتصادی , اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A آهنچیان, محمدرضا
%A رفیعی, محمدتقی
%J جامعه شناسی آموزش و پرورش
%@ 9090-9191
%D 2012

[Download]