ادب پژوهی, دوره (9), شماره (19), سال (2012-6) , صفحات (105-120)

عنوان : ( بررسی نقش پادافره پیمان شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار )

نویسندگان: لیلا حق پرست , مهدخت پورخالقی چترودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر عاملی ناگفته در مرگ اسفندیار می پردازد که تا کنون به آن توجه نشده است . براین اساس به این سوال پاسخ داده می شود که تقدیر چگونه با پشتوانۀ ایزد مهر در تعیین سرنوشت اسفندیار ایفای نقش می کند. یکی از خویشکاریهای ایزد مهر نگاهبانی از پیمانهاست و او کسانی را که به عهدهای خو د وفا نمی کنند به سختی مجازات می کند. گشتاسب نیز که پیوسته بر سر اعطای تاج و تخت به اسفندیار با او پیمانهای بی اساس می بندد ، شایستۀ این پادافره است که طبق متن مهر یشت ، ایزد مهر فرزند برومند و جوانش را از وی بستاند . به همین دلیل میان رستم و اسفندیار نبردی در می گیرد و رستم به ناگزیر تقدیر دست به خون اسفندیار می آلاید.

کلمات کلیدی

, گشتاسب, اسفندیار , ایزد مهر , پیمان , مهر دروج
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031804,
author = {حق پرست, لیلا and پورخالقی چترودی, مهدخت},
title = {بررسی نقش پادافره پیمان شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار},
journal = {ادب پژوهی},
year = {2012},
volume = {9},
number = {19},
month = {June},
issn = {1735-8027},
pages = {105--120},
numpages = {15},
keywords = {گشتاسب- اسفندیار - ایزد مهر - پیمان - مهر دروج},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی نقش پادافره پیمان شکنی در ماجرای مرگ اسفندیار
%A حق پرست, لیلا
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%J ادب پژوهی
%@ 1735-8027
%D 2012

[Download]