جستارهای نوین ادبی, دوره (44), شماره (1), سال (2011-6) , صفحات (29-47)

عنوان : ( بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی )

نویسندگان: مهدخت پورخالقی چترودی , شمسی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این جستار صور ابهام و عوامل ایجاد آن را در رسائل عرفانی سهروردی- که از نوع داستان‌های رمزی هستند- بررسی کرده‌ایم. از آن جا که بیان عرفانی رمزی از نوع مفاهیم معرفتی است و طریقة تعبیر از آن فقط از طریق الفاظ متشابه ممکن است، سهروردی برای تبیین آن مفاهیم به تمثیل روی آورده است. تمثیل‌های رمزی او از روایت داستانی و نماد تشکیل شده و همین غلبة نمادها بر روایت داستانی ایجاد ابهام کرده است. در این مقاله بر اساس تأویل‌هایی که تا کنون از تمثیل‌های سهروردی صورت گرفته، ابهام‌های باقی مانده در این تمثیل‌ها و عوامل آن بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد میزان ابهامات در هر یک از این تمثیل‌ها، اولاً به پیش زمینة فکری و عقیدتی مخاطب و میزان آشنایی او با ذهنیّت و جهان‌بینی سهروردی و ثانیاً به نوع نمادهای به‌کار رفته در تمثیل(اساطیری، شخصی و تکراری بودن نمادها) بستگی دارد. بالاترین سطح ابهام را در رسائل آواز پر جبرئیل، عقل سرخ، فی حقیقة العشق و رسالة الطّیر می توان دید.

کلمات کلیدی

, صور ابهام, رسائل عرفانی سهروردی, تمثیل رمزی, نماد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031808,
author = {پورخالقی چترودی, مهدخت and شمسی پارسا},
title = {بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی},
journal = {جستارهای نوین ادبی},
year = {2011},
volume = {44},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-7187},
pages = {29--47},
numpages = {18},
keywords = {صور ابهام، رسائل عرفانی سهروردی، تمثیل رمزی، نماد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی صور ابهام و عوامل آن در رسائل عرفانی سهروردی
%A پورخالقی چترودی, مهدخت
%A شمسی پارسا
%J جستارهای نوین ادبی
%@ 2008-7187
%D 2011

[Download]