پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره, دوره (2), شماره (1), سال (2012-4) , صفحات (165-181)

عنوان : ( بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: بهرامعلی قنبری هاشم آبادی , سیدمحمدحسن اشرف , محمد رضا قنبری هاشم آبادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی چگونگی ادراک خدا در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی بود. با استفاده از گروه نمونه ای به حجم 455 نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند آزمون های ادراک خدا (لاورنس، 1997)، خودپنداره راجرز (1951) و خودکارآمدی عمومی (نظامی و همکاران، 1996) اجرا گردید. داده ها توسط ضریب همبستگی پیرسون، اسپیرمن و ایتا و آزمون خی دو تحلیل گردید. یافته ها ضمن تایید خصوصیات روانسنجی آزمون ادراک خدا، بین احساس خودکارآمدی و خرده مقیاس های حضور، پذیرش، خیرخواهی، تاثیر و کل نمره ادراک خدا ارتباط معنی دار یافته شد. بین خودپنداره و خرده مقیاس های حضور، چالش، پذیرش، خیرخواهی، تاثیر، مشیت و کل نمره ادراک خدا ارتباط معنی دار نشان داد. نتایج همچنین بیان کرد که بین ادراک خدا و وضعیت مذهبی خانواده ارتباط معنی داری وجود دارد. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد ادراک خدا با خودپنداره و احساس خودکارآمدی، دو متغیر مهم روانی، در ارتباط است.

کلمات کلیدی

ادراک خدا – خودپنداره – خودکارآمدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031817,
author = {قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی and سیدمحمدحسن اشرف and قنبری هاشم آبادی, محمد رضا},
title = {بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {April},
issn = {۲۲۵۱-۶۳۵۲},
pages = {165--181},
numpages = {16},
keywords = {ادراک خدا – خودپنداره – خودکارآمدی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط ادراک از خدا با خودپنداره و خودکارآمدی با توجه به متغیرهای فردی در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد
%A قنبری هاشم آبادی, بهرامعلی
%A سیدمحمدحسن اشرف
%A قنبری هاشم آبادی, محمد رضا
%J پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره
%@ ۲۲۵۱-۶۳۵۲
%D 2012

[Download]