علوم و مهندسی خوردگی, دوره (1), شماره (2), سال (2012-1) , صفحات (7-16)

عنوان : ( بررسی تاثیر pH محیط بر رفتار ضدخوردگی نانو پوشش هوشمند بر پایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین )

نویسندگان: رضا عارفی نیا , اکبر شجاعی , حمیرا شریعت پناهی , جابر نشاطی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پوشش ضدخوردگی براساس ترکیب نانو ذرات سنتز شده پلی آنیلین و رزین اپوکسی استر با موفقیت ساخته شد. عملکرد ضدخوردگی این پوشش در محیط های با pH مختلف (HCl و NaOH برای ساخت بترتیب محیط اسیدی و قلیایی) با استفاده از روش الکتروشیمیایی امپدانسEIS در مدت زمان 95 روز مورد ارزیابی قرار گرفته است. مکانیسم ضدخوردگی پوشش با استفاده از نتایج اندازه گیری بصورت نمودارهای نایکویست، در محیط های مختلف بررسی شده است. برای مقایسه کمی تاثیر pH محیط بر عملکرد ضدخوردگی پوشش، با استفاده از مدارهای الکتریکی فرآیند خوردگی مدلسازی شده است. نتایج حاصل تاییدکننده مکانیسم هوشمند نانوذرات پلی آنیلین و توانایی بالای پوشش در جلوگیری از خوردگی در همه محیط ها است. در این مکانیسم عوامل بازدارنده آزادشده از ذرات پلی آنیلین با یون های فلزی واکنش داده و یک لایه ثانویه پایدار در نقاط آسیب دیده تشکیل می دهد که سبب افزایش مقاومت پوشش در برابر یون های خورنده می شود. کارایی پوشش در محیط ها ی با غلظت کمتر عوامل خورنده بیشتر است.

کلمات کلیدی

, پلی آنیلین, خوردگی, نانو ذرات, مکانیسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031821,
author = {عارفی نیا, رضا and اکبر شجاعی and حمیرا شریعت پناهی and جابر نشاطی},
title = {بررسی تاثیر pH محیط بر رفتار ضدخوردگی نانو پوشش هوشمند بر پایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین},
journal = {علوم و مهندسی خوردگی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {2},
month = {January},
issn = {2251-6417},
pages = {7--16},
numpages = {9},
keywords = {پلی آنیلین، خوردگی، نانو ذرات، مکانیسم هوشمند.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر pH محیط بر رفتار ضدخوردگی نانو پوشش هوشمند بر پایه رزین اپوکسی استر و نانو ذرات پلی آنیلین
%A عارفی نیا, رضا
%A اکبر شجاعی
%A حمیرا شریعت پناهی
%A جابر نشاطی
%J علوم و مهندسی خوردگی
%@ 2251-6417
%D 2012

[Download]