دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای , 2012-09-04

عنوان : ( تاثیر بر هم کنش ورمی کمپوست و تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه لوبیا رقم درخشان در شرایط گلخانه ای )

نویسندگان: عبدالله بیک خورمیزی , پروانه ابریشم چی , علی گنجعلی , مهدی پارسا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ورمی کمپوست بدلیل ویژگی های زیستی و فیزیکی خود، می تواند تاثیر تنش های مختلف را بر گیاهان کاهش دهد. این مطالعه با هدف بررسی بر همکنش نسبت های مختلف ورمی کمپوست-ماسه (100:0؛90:10؛ 75:25؛ 50:50؛ 25:75) و تنش شوری (20،0،40،60،80میلی مول کلرید سدیم) بر صفات مورفولوژیکی لوبیا قرمز رقم درخشان (Phaseolus vulgaris L. cv. Light Red Kidney) در مرحله گلدهی انجام شد. نتایج نشان داد که در هر دو شرایط تنش و بدون تنش، ورمی کمپوست بر تمام صفات رشدی مورد بررسی، تاثیر معنی داری داشت (p≤0.05).

کلمات کلیدی

, تنششوری, لوبیا, ورمی کمپوست.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1031837,
author = {بیک خورمیزی, عبدالله and ابریشم چی, پروانه and گنجعلی, علی and پارسا, مهدی},
title = {تاثیر بر هم کنش ورمی کمپوست و تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه لوبیا رقم درخشان در شرایط گلخانه ای},
booktitle = {دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای},
year = {2012},
location = {ايران},
keywords = {تنششوری، لوبیا، ورمی کمپوست.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بر هم کنش ورمی کمپوست و تنش شوری بر صفات مورفولوژیکی گیاه لوبیا رقم درخشان در شرایط گلخانه ای
%A بیک خورمیزی, عبدالله
%A ابریشم چی, پروانه
%A گنجعلی, علی
%A پارسا, مهدی
%J دومین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
%D 2012

[Download]