مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics, دوره (1), شماره (1), سال (2011-9) , صفحات (15-26)

عنوان : ( موزاییک بندی تصادفی و کاربرد آن در مکانیک ریزساختارها )

نویسندگان: خلیل فرهنگ دوست , سعید رهنما ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تقسیم بندی سطوح و حجم ها به قسمت های کوچک تر با شکل، اندازه و تعداد کاملاً تصادفی در اکثر علوم بویژه مهندسی کاربرد دارد. در این تحقیق ابتدا الگوریتم های ساخت نمودار ورونوی معرفی و برپایه این الگوریتم ها برنامه ای در نرم افزار متلب نوشته خواهد شد. توانایی در تولید تصادفی ریزساختار با استناد به داده های استخراج شده از پردازش تصویر ریزساختارهای واقعی، همچنین گنجاندن پارامترهای تصادفی در برنامه برای تولید سیستم های چند فازی با درصد فازهای متفاوت و نیز توانایی تولید داده های مفید جهت انتقال ریزساختار مورد نظر به نرم افزارهای المان محدود از جمله نقاط قوت برنامه نوشته شده است. در ادامه به یکی از کاربردهای موزاییک بندی جهت یافتن خواص مکانیکی معادل از روی خواص غیر ایزوتروپ کریستال ها اشاره شده است. در این تحقیق با افزایش تعداد دانه ها، به عبارت دیگر کاهش اندازه دانه ها، مقادیر خواص تغییر کرده و به مقدار تجربی ماده که با در نظر گرفتن نتایج تست با دیدگاه ماکرو بدست آمده نزدیک شده و همچنین مقدار انحراف معیار کاهش یافته و خواص به حالت ماده ایزو تروپیک نزدیک تر می شود.

کلمات کلیدی

موزاییک بندی تصادفی; ورونوی; ریزساختار; خواص معادل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031841,
author = {فرهنگ دوست, خلیل and رهنما, سعید},
title = {موزاییک بندی تصادفی و کاربرد آن در مکانیک ریزساختارها},
journal = {مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics},
year = {2011},
volume = {1},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-9475},
pages = {15--26},
numpages = {11},
keywords = {موزاییک بندی تصادفی; ورونوی; ریزساختار; خواص معادل},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T موزاییک بندی تصادفی و کاربرد آن در مکانیک ریزساختارها
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A رهنما, سعید
%J مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics
%@ 2251-9475
%D 2011

[Download]