مهندسی برق و الکترونیک ایران, دوره (9), شماره (2), سال (2013-1) , صفحات (39-48)

عنوان : ( بررسی و تحلیل اثر استفاده از نرخ بارگیری سریع به منظور تأمین ذخیره ی اولیه بر قیمت برق و نوسانات آن )

نویسندگان: مصطفی رجبی مشهدی , محمد صادق قاضی زاده , محمدحسین جاویدی دشت بیاض ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: از مسائل مهم و مورد توجه طرحان بازار برق، کاهشقیمت برق و نوسانات آن در کوتاهمدت می باشد. کاهشقیمت برق و نوسانات آن موجب کاهشریسکبازار و افزایشامنیت خرید انرژی برای مصرف کنندگان میگردد. در این مقاله، فنآوری انتخاب و بکارگیری نرخ بارگیری سریع واحدهای نیروگاهی پیشرفته در برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیره اولیه کنترل فرکانساولیه معرفی شده و سپس نقش آن در کاهش هزینه خرید انرژی و ذخیرهی اولیه کنترل فرکانس مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. نتایج حاصله از شبیه سازی برای سناریوهای مختلف قیمت دهی فروشندگان نشان میدهند که در صورت بکارگیری نرخ بارگیری سریع، قیمت انرژی تمام شده و نیز نوسانات آن کاهشمییابد. به علاوه، نتایج حاصله از شبیه سازی در بارهای مختلف نشان میدهند که در بسیاری از موارد ممکن است استفاده از نرخ بارگیری سریع در بارحداقل ضرورتی نداشته باشد، درحالیکه در بارهای زیاد( پیک) امری ضروری است. از طرفی، بکارگیری نرخ بارگیری سریع از نظر اقتصادی در بارهای میانی نزدیک پیک توجیه پذیر بوده و در بارهای کمتر بسته به هزینه های استهلاکنرخ بارگیری سریع، ممکن است توجیه پذیر گردد.

کلمات کلیدی

, کلمات کلیدی: نرخ بارگیری سریع, نوسان قیمت, ذخیرهی اولیه, برنامهریزی همزمان, کنترل فرکانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031843,
author = {رجبی مشهدی, مصطفی and محمد صادق قاضی زاده and جاویدی دشت بیاض, محمدحسین},
title = {بررسی و تحلیل اثر استفاده از نرخ بارگیری سریع به منظور تأمین ذخیره ی اولیه بر قیمت برق و نوسانات آن},
journal = {مهندسی برق و الکترونیک ایران},
year = {2013},
volume = {9},
number = {2},
month = {January},
issn = {1735-7152},
pages = {39--48},
numpages = {9},
keywords = {کلمات کلیدی: نرخ بارگیری سریع، نوسان قیمت، ذخیرهی اولیه، برنامهریزی همزمان، کنترل فرکانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل اثر استفاده از نرخ بارگیری سریع به منظور تأمین ذخیره ی اولیه بر قیمت برق و نوسانات آن
%A رجبی مشهدی, مصطفی
%A محمد صادق قاضی زاده
%A جاویدی دشت بیاض, محمدحسین
%J مهندسی برق و الکترونیک ایران
%@ 1735-7152
%D 2013

[Download]