اقتصاد و تجارت نوین, دوره (6), شماره (21), سال (2010-10) , صفحات (203-226)

عنوان : ( شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل بازدارنده ی اداری- خدماتی صادرات کالاهای غیر نفتی در بنگاه های کوچک و متوسط )

نویسندگان: شمس الدین ناظمی , داود خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یک بنگاه صادراتی پس از بازاریابی، تولید و آماده سازی محصول، در فرایند خروج کالا از کشور (بازرگانی محصول)، با عملکرد دستگاه های مختلف دولتی و خصوصی مواجه می شود که در این پژوهش، به شناسایی مهمترین فعالیت های بازدارنده ی این بخش از فرایند صادرات پرداخته شد و اثر تغییر «تجربه ی صادراتی» و «اندازه ی سازمان»، بر بازدارندگی فعالیت های اداری- خدماتی صادرات مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش، مدیران ارشدکلیه ی بنگاه های صادراتی، مستقر در استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی است. ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه برای جمع آوری داده ها ، و روش های آمار توصیفی و استنباطی (پارامتریک و ناپارامتریک) به منظور تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحلیل داده های حاصل از 54 نمونه ی اخذ شده به شیوه ی تصادفی ساده از جامعه به کارگرفته شد نشان می دهد که دو فعالیت «انتقال ارز به کمک بانک» و «حل و فصل دعاوی» و نهادهای متولی «انتقال ارز»، و «مراجع حل اختلاف» عامل بیشترین موانع اداری- خدماتی صادرات را تشکیل می دهند. در مصاحبه های انجام شده، «اعمال تحریم های بانکی» و «عدم شفافیت در قوانین»، و «ضعف سیستم قضایی در کشورهای مقصد» به عنوان مهمترین دلایل بازدارندگی ها عنوان شده اند. عامل بازدارنده ی دو فعالیت «انتقال ارز به کمک صرافی ها و ارتباطات شخصی»، و «حل و فصل دعاوی» با افزایش سابقه ی صادراتی تغییر کرده و افزایش پیدا می کند. از سوی دیگر «اندازه ی سازمان»، در تغییر بازدارندگی ادراک شده از فعالیت های اداری- خدماتی صادرات بی تاثیر است.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: فرایند اداری, خدماتی صادرات/ موانع داخلی/ موانع خارجی / اندازه ی سازمان/ سابقه صادارتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031848,
author = {ناظمی, شمس الدین and خانی, داود},
title = {شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل بازدارنده ی اداری- خدماتی صادرات کالاهای غیر نفتی در بنگاه های کوچک و متوسط},
journal = {اقتصاد و تجارت نوین},
year = {2010},
volume = {6},
number = {21},
month = {October},
issn = {1735-6415},
pages = {203--226},
numpages = {23},
keywords = {واژگان کلیدی: فرایند اداری- خدماتی صادرات/ موانع داخلی/ موانع خارجی / اندازه ی سازمان/ سابقه صادارتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و تحلیل مهمترین عوامل بازدارنده ی اداری- خدماتی صادرات کالاهای غیر نفتی در بنگاه های کوچک و متوسط
%A ناظمی, شمس الدین
%A خانی, داود
%J اقتصاد و تجارت نوین
%@ 1735-6415
%D 2010

[Download]