پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت, دوره (2), شماره (1), سال (2012-9) , صفحات (65-90)

عنوان : ( تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور )

نویسندگان: طاهره جاویدی کلاته جعفرابادی , علی خالق خواه , بختیار شعبانی ورکی , جهانگیر مسعودی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی دیدگاه ایمان‌گرایانه کرکگور و آثار و دلالت‌های این دیدگاه در تربیت دینی است. برای این منظور، نخست منطق ترجیح موضع ایمان‌گرایی بر سایر رویکردهای تربیت دینی تشریح شد. آنگاه با تکیه بر مواضع کرکگور در باب هستی‌مندی، ایمان و سپهرهای زندگی یا مراحل هستی‌مندی انسان مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه، براساس این مواضع تصریح شده است که از دید کرکگور برای رسیدن به تربیت دینی مناسب، متعلم لاجرم باید ویژگی‌هایی نظیر فردیت و آزادی انتخاب را کسب نماید، تا یاری‌رسان او در انتخاب ساحت ایمانی باشد. از این رو، پیش از پرداختن به تربیت دینی، به تربیت عمومی بر اساس سه اصل شناخت، آزادی و فردیت پرداخته شده است. در بخش تربیت دینی نیز بر اساس ویژگی‌های ساحت دینی به سه اصل سیر انفسی، شورمندی و جهش توجه شده است. متعلم در این نوع تربیت به دنبال یافتن اشتیاق لازم است و سعی دارد برای رسیدن به مراحل بالای ایمان به جهش ایمانی بپردازد. بنابراین، چنین استدلال شده است که تربیت دینی بر طبق دیدگاه کرکگور باید بر خود «باور» تاکید کند و از ابتنای ایمان بر روشهای آفاقی پرهیز نماید.

کلمات کلیدی

, تربیت دینی, ایمان گرایی و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031861,
author = {جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره and خالق خواه, علی and شعبانی ورکی, بختیار and مسعودی, جهانگیر},
title = {تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور},
journal = {پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت},
year = {2012},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {2251-6360},
pages = {65--90},
numpages = {25},
keywords = {تربیت دینی، ایمان گرایی و کرکگور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تربیت دینی بر اساس باورهای تناقض نمای کرکگور
%A جاویدی کلاته جعفرابادی, طاهره
%A خالق خواه, علی
%A شعبانی ورکی, بختیار
%A مسعودی, جهانگیر
%J پژوهشنامه مبانی تعلیم و تربیت
%@ 2251-6360
%D 2012

[Download]