تاریخ معاصر ایران, دوره (5), شماره (17), سال (2001-6) , صفحات (23-48)

عنوان : ( تصمیم گیری در روابط خارجی: فهم چرایی تمایز با نگاهی مقایسه ای به روزگار امیرکبیر و سپهسالار )

نویسندگان: محسن خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توجه به چرایی تمایز میان امیرکبیر و سپهسالار در تصمیم گیری در سیاست خارجی

کلمات کلیدی

, روابط خارجی, قاجاریه, امیرکبیر, سپهسالار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031872,
author = {خلیلی, محسن},
title = {تصمیم گیری در روابط خارجی: فهم چرایی تمایز با نگاهی مقایسه ای به روزگار امیرکبیر و سپهسالار},
journal = {تاریخ معاصر ایران},
year = {2001},
volume = {5},
number = {17},
month = {June},
issn = {****-0046},
pages = {23--48},
numpages = {25},
keywords = {روابط خارجی، قاجاریه، امیرکبیر، سپهسالار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تصمیم گیری در روابط خارجی: فهم چرایی تمایز با نگاهی مقایسه ای به روزگار امیرکبیر و سپهسالار
%A خلیلی, محسن
%J تاریخ معاصر ایران
%@ ****-0046
%D 2001

[Download]