علوم-دانشگاه خوارزمی, دوره (10), شماره (4), سال (2012-9) , صفحات (1047-1062)

عنوان : ( بررسی تنوع گونه ای گیاهان آبزی ماکروفیت استان مازندران )

نویسندگان: شانا وثوق رضوی , حمید اجتهادی , حبیب زارع , سمانه توکلی ابرندابادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اکوسیستم های آبی یکی از مهمترین عرصه های زیستی است که دربرگیرنده مجموعه ای از تاکسون ها و گونه های متنوع آبزی است. تخریب این اکوسیستم ها، باعث از بین رفتن گونه های گیاهی آبزی و موجودات وابسته به آنها می شود. تاکنون تحقیق جامعی در مورد تنوع گونه ای گیاهان آبزی و عوامل موثر بر پراکنش آنها در استان مازندران انجام نشده است. در این تحقیق، تنوع گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران در مردابهای دائمی، مردابهای فصلی، باتلاق های جنگلی و مزارع برنج بررسی شد. 30 رویشگاه بر روی نقشه استان تعیین گردید و با استقرار 161 واحد نمونه برداری به روش سیستماتیک-تصادفی، تعداد 126 گونه شناسایی شد و فهرست کلیه گونه ها همراه با درصد پوشش هر گونه بر اساس سطح اشغال ;شده در هر کوادرات یادداشت شد. محاسبه و مقایسه تنوع گونه ای نشان داد که تنوع گونه ای ماکروفیت های آبزی در شرق و غرب تابعی از گرادیان رطوبت است. بر اساس روش دومارتن، آب و هوای غرب استان بسیار مرطوب و آب و هوای شرق مدیترانه ای است. بر این اساس شرایط مناسب برای رشد گیاهان آبزی در غرب استان بیشتر است و تنوع گونه ای هم در مردابها و هم در مزارع غرب مقدار بالاتری را نسبت به تنوع گونه ای مردابها و مزارع شرق استان نشان می دهد. در تحقیق حاضر با روش طبقه بندی den Hartog & Veld برای گیاهان آبزی، تنوع گیاهان رطوبت دوست، گیاهان مردابی و گیاهان آبزی حقیقی نیز محاسبه شد. نتایج نشان دهنده بالا بودن شاخص های تنوع گونه ای برای گیاهان رطوبت دوست است. گیاهان آبزی حقیقی بالاترین تنوع را بعد از گیاهان رطوبت دوست داشتند و کمترین تنوع در مورد گیاهان مردابی مشاهده شد. نتایج نشان داد که از نظر آماری بین شاخص تنوع گونه ای شانن در شرق و غرب و نیز بین گروه های گیاهان رطوبت دوست، گیاهان آبزی حقیقی و گیاهان مردابی تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0(P کلمات کلیدی: تنوع گونه ای، گیاهان رطوبت دوست، گیاهان آبزی حقیقی، گیاهان مردابی، استان مازندران.

کلمات کلیدی

, تنوع گونه ای, گیاهان رطوبت دوست, گیاهان آبزی حقیقی, گیاهان مردابی, استان مازندران
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1031882,
author = {وثوق رضوی, شانا and اجتهادی, حمید and حبیب زارع and توکلی ابرندابادی, سمانه},
title = {بررسی تنوع گونه ای گیاهان آبزی ماکروفیت استان مازندران},
journal = {علوم-دانشگاه خوارزمی},
year = {2012},
volume = {10},
number = {4},
month = {September},
issn = {1686-8222},
pages = {1047--1062},
numpages = {15},
keywords = {تنوع گونه ای، گیاهان رطوبت دوست، گیاهان آبزی حقیقی، گیاهان مردابی، استان مازندران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تنوع گونه ای گیاهان آبزی ماکروفیت استان مازندران
%A وثوق رضوی, شانا
%A اجتهادی, حمید
%A حبیب زارع
%A توکلی ابرندابادی, سمانه
%J علوم-دانشگاه خوارزمی
%@ 1686-8222
%D 2012

[Download]